Thông cáo pháp lý

  1. Nhà phát hành

Trang web Equilibrio (sau đây trong đây gọi là “Trang web” hoặc “Ứng dụng”) được phát hành và sở hữu bởi: NEOVIA SAS , một công ty đăng ký theo luật của Pháp theo số 636 320 038 với số vốn bằng 30,589,692 euro và có văn phòng đăng ký tại Talhouet, 56250 Saint-Nolff, Pháp (sau đây gọi là “Chủ sở hữu”).

Chủ sở hữu có thể được liên hệ như sau:

  • Lưu trữ

Trang web / Ứng dụng được lưu trữ máy chủ bởi:

LINKBYNET
5/9 Rue de l’Industrie
93200 Saint-Denis
Pháp

  • Điều kiện pháp lý

Khi truy cập Trang web / Ứng dụng này, bạn chấp nhận, không giới hạn, các điều kiện pháp lý sau đây. Nhà phát hành có thể, bất cứ lúc nào và không thông báo trước, sửa đổi các điều khoản pháp lý này.

Vậy khi truy cập Trang web / Ứng dụng này, bạn được khuyến cáo phải kiểm tra các điều khoản pháp lý sau đây, thuộc và được bao gồm trong Trang web /Ứng dụng này, để thường xuyên biết về các sửa đổi mới nhất và bạn chấp nhận các sửa đổi này:

Nhà phát hành có thể, bất cứ lúc nào và không thông báo trước, thay đổi hoặc cập nhật thông tin chứa trong Trang web / Ứng dụng này cũng như các dịch vụ được mô tả chi tiết trong đó.

Không có trường hợp nào hay không có khả năng xảy ra nào, rằng Nhà phát hành hay bất kỳ bên thứ ba nào liên kết với Nhà phát hành, chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp nào, liên kết với  hoặc xuất phát từ việc truy cập Trang web / Ứng dụng này và/hoặc sử dụng thông tin chứa trong đó.

Khi đưa ra thông tin trên Trang web / Ứng dụng này, bạn đồng ý rằng thông tin này có thể được đưa cho một bên quan tâm chỉ vì mục đích bán hàng, và rằng Nhà phát hành sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào phát sinh từ việc truyền đi sai hoặc phi lý thông tin cho một bên thứ ba, cũng như về việc truy cập trái phép của bất kỳ bên thứ ba nào đến thông tin này. Cũng như thế, Nhà phát hành sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thông tin không chính xác hoặc bảo mật cung cấp trong khuôn khổ dịch vụ này.

Trang web / Ứng dụng và toàn bộ nội dung (cấu trúc, bản điều lệ đồ họa, văn bản, hình chụp, hình minh họa, phần mềm, hình ảnh, phân cảnh hoạt hình, thành phần âm thanh, v.v.) là tài sản của Nhà phát hành hoặc của các bên thứ ba đã cấp phép cho Nhà phát hành được sử dụng chúng và phụ thuộc và được bảo vệ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành (bản quyền, nhãn hiệu, thiết kế và kiểu mẫu, v.v.).

Không có trường hợp nào hay không có khả năng xảy ra nào, rằng Nhà phát hành, các công ty con, chi nhánh, đối tác, đại lý, đại diện và bất kỳ người nào tham gia vào quá trình xây dựng Trang web / Ứng dụng này, chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được ra hay hành động nào được thực hiện sau khi tham khảo Trang web / Ứng dụng này, hoặc về bất cứ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bán, mất lợi nhuận hoặc thông tin, phát sinh từ việc truy cập Trang web / Ứng dụng này và/hoặc phản hồi thông tin chứa trong đó.

Nhà phát hành sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ virus máy tính. Nhà phát hành cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập trái phép bởi bất kỳ bên thứ ba nào đến mọi thông tin, dữ liệu hay mã truy cập chứa trong Trang web / Ứng dụng này.

Các điều kiện sử dụng này tạo nên toàn bộ thỏa thuận được thực hiện giữa Nhà phát hành và Người sử dụng. Trang web / Ứng dụng này được bảo vệ đúng theo luật của Pháp. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng sẽ xảy ra dưới quyền lực pháp lý của Pháp.

Nhà phát hành tuân theo Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của chương trình Bộ Ngân khố Hoa Kỳ về trao đổi kinh tế và thương mại có liên quan đến một thực thể Mỹ. Mọi thông tin chi tiết có sẵn trên trang web của OFAC: http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/

Về mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Bộ phận Pháp lý bằng email theo địa chỉ EMEAI_Corp_Comms@adm.com gửi cho Legal Department, Talhouet, 56250 Saint-Nolff, France.

Đợt cập nhật cuối cùng: 01/07/2020