Thông báo Quyền riêng tư Trực tuyến

ADM cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Tài liệu này mô tả cách chúng tôi thu thập, thu thập và sử dụng dữ liệu của khách hàng và khách hàng tiềm năng

A. GIỚI THIỆU 
B. MỤC ĐÍCH & CƠ SỞ PHÁP LÝ
C. THÔNG TIN CHUNG

A. GIỚI THIỆU 

 1. Tổng quan 

Chúng tôi cam kết bảo vệ tính bảo mật, tính chính xác và toàn vẹn của mọi dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ dữ liệu đó khỏi bị chiếm dụng, mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ và/hoặc thay đổi. Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân phù hợp với mục đích được mô tả.  

 1. Phạm vi 

Thông báo Quyền riêng tư Trực tuyến này (“Thông báo”) được lập cho tất cả người dùng trang web, nhà cung cấp, khách hàng và/hoặc bên thứ ba nhằm cung cấp thông tin liên quan và chứng minh rằng dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý một cách hợp pháp và có trách nhiệm. 

Xin lưu ý rằng một số thông tin chỉ được áp dụng khi Quy tc EU 2016/679 (GDPR) được áp dụng cho bạn. GDPR áp dụng cho bạn khi việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được thực hiện trong bối cảnh các hoạt động của một cơ sở có liên quan trong Liên minh hoặc khi việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc giám sát hành vi của bạn, đã xảy ra và bạn đang ở trong Liên minh.  

 1. Bên kiểm soát dữ liệu 

Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn là thực thể chịu trách nhiệm cho trang web bạn truy cập. Thông tin của họ có thể được tìm thấy theo điều khoản miễn trừ trách nhiệm pháp lý có liên quan. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào theo thông tin chi tiết dưới đây để tìm hiểu thêm về bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn hoặc khi có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc chung nào khác. 

Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu EU  

c/o ADM Germany GmbH 

Ferdinandstraße 5 

20095 Hamburg 

Germany  

Điện thoại: 0049 (0) 40 3013 774 

Email: PrivacyEU@adm.com 

B. MỤC ĐÍCH & CƠ SỞ PHÁP LÝ  

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mục đích xử lý của chúng tôi và cơ sở pháp lý theo GDPR nếu có: 

1. NGƯỜI DÙNG TRANG WEB 

1.1 S dng trang web 

Mục đích xử lý của chúng tôi là: 

 1. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật & tối ưu hóa trang web của chúng tôi; 
 2. Nắm được sở thích của bạn; 
 3. Cung cấp thông tin, sản phẩm và dịch vụ; 
 4. Quảng cáo cá nhân hóa. 

Một số dữ liệu kỹ thuật luôn được chúng tôi xử lý khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. 

Cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý dữ liệu là Điều 6(1)(f) của GDPR, lợi ích hợp pháp của chúng tôi là cung cấp thành công nền tảng kỹ thuật cho trang web của chúng tôi, bảo mật IT, nắm được sở thích của người dùng, cung cấp thông tin và quảng cáo cá nhân hóa.  

1.2 Trao đi Thông tin, Ti xung & Máy tính 

Mục đích xử lý của chúng tôi là: 

 1. Cho phép bạn sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi; 
 2. Cho phép bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ email được cung cấp; 
 3. Cho phép bạn tải xuống các tài liệu liên quan đến sở thích của bạn hoặc sử dụng máy tính liên quan đến nguồn cấp dữ liệu mà chúng tôi cung cấp. 

Cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý dữ liệu là Điều 6(1)(f) của GDPR, lợi ích hợp pháp của chúng tôi là liên hệ với bạn và cho phép bạn tải xuống các tài liệu liên quan.

1.3 Vic làm 

Mục đích xử lý của chúng tôi là: 

 1. Tạo điều kiện và đánh giá đơn xin việc của bạn; 
 2. Liên lạc sau đó với bạn. 

Cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý dữ liệu là Điều 6(1)(b) của GDPR hoặc luật pháp quốc gia khác cho phép xử lý dữ liệu của người nộp đơn. Khi một cơ sở pháp lý như vậy được áp dụng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều này một cách riêng biệt.  

1.4 Thương mi Đin t (Trang web mua sm) 

Mục đích xử lý của chúng tôi là: 

 1. Tạo thuận lợi cho việc mua sắm của bạn; 
 2. Quản lý đơn đặt hàng; 
 3. Liên hệ với bạn. 

Cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý dữ liệu là Điều 6(1)(b) của GDPR. 

1.5 Cng thông tin 

Mục đích xử lý của chúng tôi là: 

 1. Tạo điều kiện cho bạn truy cập vào cổng thông tin của chúng tôi; 
 2. Mua các mặt hàng và quản lý đơn đặt hàng của bạn; 
 3. Tải xuống và truy cập tài nguyên; 
 4. Dịch vụ khách hàng & truyền thông. 

Khi có hợp đồng giữa chúng tôi và bạn, cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý dữ liệu là Điều 6(1)(b) của GDPR. Khi không có hợp đồng, cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý dữ liệu là Điều 6(1)(f) của GDPR, lợi ích hợp pháp của chúng tôi là khả năng mang tới cho bạn quyền truy cập cổng thông tin của chúng tôi, tạo điều kiện cho việc mua hàng của bạn, cung cấp thông tin liên quan đến sở thích của bạn và giữ liên lạc với bạn. 

1.6 Bn tin 

Trong trường hợp bạn đăng ký nhận bản tin và đồng ý với điều này theo Điều 6(1)(a) của GDPR, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để thường xuyên gửi cho bạn bản tin của chúng tôi và các tài liệu quảng cáo liên quan. Để nhận bản tin của chúng tôi, bạn chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các trường bắt buộc là đủ. Thông tin bổ sung do bạn cung cấp sẽ chỉ được chúng tôi sử dụng để điều chỉnh trải nghiệm của bạn. 

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết được gửi cùng với mỗi bản tin. Ngoài ra, bạn luôn có thể gửi yêu cầu hủy đăng ký tới PrivacyEU@adm.com

1.7 Liên kết Bên ngoài 
Trang web của chúng tôi có thể cung cấp các liên kết đến các trang web bên ngoài. Bạn có thể được mời chia sẻ trang và/hoặc nội dung của chúng tôi trên hồ sơ của riêng bạn, mặc dù điều này là hoàn toàn tự nguyện và diễn ra khi bạn nhấp vào liên kết. 

Khi bạn nhấp vào một trong những liên kết này, bạn sẽ được chuyển từ trang web của chúng tôi và kết nối với trang web của tổ chức hoặc công ty mà bạn đã chọn. Ngay cả khi có mối liên kết tồn tại giữa chúng tôi và một trang web như vậy, chúng tôi không thể kiểm soát các trang web được liên kết và chúng tôi không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào về hoạt động của các trang web này. Trừ khi được quy định cụ thể, Thông báo này không chi phối các hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu của các trang web đó và chúng tôi không thể đảm bảo các trang đó tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu có trong Thông báo này.  

Nếu bạn truy cập một trang web được liên kết từ trang web này, bạn nên tự tìm hiểu thực hành bảo mật của trang web đó.  

1.8 Cookie 

Chúng tôi sử dụng biểu ngữ cookie trên các trang web của chúng tôi để cho phép bạn quản lý các tùy chọn cookie của mình và đồng ý với bất kỳ cookie tùy chọn nào trước khi chúng được kích hoạt. Xin lưu ý rằng các cookie cần thiết không thể bị vô hiệu hóa bởi công cụ này. Bạn có thể truy cập thêm thông tin về cookie tại Thông báo Cookie chuyên dụng của chúng tôi. 

2. KHÁCH HÀNG, NHÀ CUNG CP, ĐI TÁC & CÔNG CHÚNG 

2.1 Qun lý mi quan h theo hp đng 

Mục đích xử lý của chúng tôi là: 

 1. Quản lý các đầu mối liên lạc; 
 2. Tạo điều kiện thực hiện mối quan hệ hợp đồng và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng; 
 3. Tạo điều kiện trao đổi thông tin. 

Cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý dữ liệu khi có mối quan hệ hợp đồng trực tiếp là Điều 6(1)(b) của GDPR. Cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý dữ liệu khi không có mối quan hệ hợp đồng trực tiếp là Điều 6(1)(f) của GDPR. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong quá trình xử lý là quản lý các đầu mối liên lạc để trao đổi thông tin và chăm sóc khách hàng, thực hiện mối quan hệ theo hợp đồng và các quyền cũng như nghĩa vụ liên quan và trao đổi thông tin.  

2.2 Tiếp thị 

Mục đích xử lý của chúng tôi là: 

 1. Gửi cho bạn tài liệu tiếp thị như email và/hoặc bản tin;  
 2. Cho phép bạn tham gia các cuộc thi giành giải thưởng hoặc các khuyến mại khác; 
 3. Gửi cho bạn thông tin kỹ thuật và/hoặc cập nhật pháp lý. 

Trường hợp bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị, việc xử lý của chúng tôi dựa trên Điều 6(1)(a) của GDPR. Trường hợp trước đây bạn đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ chúng tôi, chúng tôi có thể gửi cho bạn tài liệu quảng cáo tương tự dựa trên Điều 6(1)(f) của GDPR – lợi ích hợp pháp của chúng tôi là quảng bá sản phẩm của mình. 

C. THÔNG TIN CHUNG 

1. Người nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn 

Tại đây bạn sẽ tìm thấy thôngtin về người nhận dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết. Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn mà không có lý do hoặc lợi ích hợp lệ được kết nối với các mục đích đã nêu ở trên. 

1.1 Nội bộ & Chi nhánh 

Chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong nội bộ và có thể với các chi nhánh của chúng tôi nếu cần. Chúng tôi chỉ làm điều này khi chúng tôi có một lý do xác định để làm như vậy.  

1.2 Các bên thứ ba không phải là chi nhánh 

 1. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba không phải là chi nhánh của mình, những bên thực hiện các chức năng hỗ trợ hành chính, tiếp thị, chuyên môn, thanh toán hoặc hỗ trợ công nghệ;  
 2. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba không phải chi nhánh của chúng tôi mà có ký thỏa thuận liên doanh, thỏa thuận thương hiệu hoặc các liên minh chiến lược khác hoặc trong trường hợp bán, sáp nhập, tái tổ chức, thanh lý hoặc sự kiện tương tự khác; 
 3. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba không phải chi nhánh của chúng tôi, những người giúp chúng tôi xử lý các yêu cầu của bạn để hợp tác kinh doanh với chúng tôi, chẳng hạn như xử lý đơn xin tín dụng, thực hiện kiểm tra lý lịch dựa trên thông tin tham khảo, quản lý thông tin tài khoản của chúng tôi, tạo điều kiện cho giao dịch và xử lý thanh toán; 
 4. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba, những người hỗ trợ chúng tôi với các ban thực thi công việc của chúng tôi hoặc với những người mà chúng tôi có thỏa thuận. 
 5. Trong phạm vi dữ liệu cá nhân của bạn được duy trì trong hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (Cusotmer relationship management, CRM), dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ với các công ty cung cấp dịch vụ đó và sẽ được họ xử lý một cách thích hợp; 
 6. Khi chúng tôi mời hợp tác từ các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài hỗ trợ chúng tôi trong các hoạt động khuyến mại và/hoặc quảng cáo, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ một cách thích hợp. 
 7. Trường hợp cần thiết để thực hiện mối quan hệ hợp đồng, chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu của bạn với các đối tác, khách hàng và nhà cung cấp (bao gồm cả các đối tác vận chuyển). 

1.3 Cơ quan Quản lý 

Chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân theo luật hoặc quy trình pháp lý, để đảm bảo công lý, điều tra các vi phạm, tương tác với cơ sở dữ liệu chống gian lận của chính phủ, bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu của chúng tôi hoặc trang web này, bảo vệ các quyền hoặc tài sản của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng trang web của chúng tôi, đề phòng trách nhiệm pháp lý, bảo vệ các khiếu nại và lợi ích hợp pháp của bạn hoặc của chúng tôi, bảo vệ chống lại kiện tụng và tuân thủ tổ chức chính phủ. Chúng tôi có quyền liên hệ với các cơ quan thích hợp khi các hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi xảy ra trên trang web của chúng tôi. 

2. Chuyển sang nước thứ ba /hoặc các tổ chức quốc tế 

Nếu bạn cư trú tại Liên minh Châu Âu, dữ liệu cá nhân được thu thập có thể được xử lý ở quốc gia nơi luật bảo vệ dữ liệu của quốc gia đó không được phê duyệt theo một quyết định toàn diện của Ủy ban Châu Âu. Ví dụ: Một số nhà cung cấp dịch vụ có trụ sở bên ngoài EU. Ngoài ra, bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn là công ty con của một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ và do đó việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể xảy ra ở Hoa Kỳ. Khi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân theo cách này, chúng tôi sẽ đảm bảo sẽ ký kết mọi thỏa thuận liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ theo tiêu chuẩn EU được chấp nhận theo các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU đối với việc chuyển dữ liệu cá nhân hoặc các biện pháp có thể chấp nhận khác, cung cấp các biện pháp bảo vệ đầy đủ cho bạn và dữ liệu cá nhân của bạn.  

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp này, vui lòng liên hệ với Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu theo các chi tiết liên hệ chúng tôi đã cung cấp ở trên hoặc liên hệ với chúng tôi tại PrivacyEU@adm.com. 

3. Lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn  

Chúng tôi chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý cho mục đích xử lý của chúng tôi và/hoặc trong một khoảng thời gian mà chúng tôi được yêu cầu theo luật hiện hành. Chúng tôi không xử lý dữ liệu của bạn trong thời gian lâu hơn chúng tôi cần.  

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về thời gian lưu trữ dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo các chi tiết liên hệ mà chúng tôi đã cung cấp ở trên. 

4. Quyền của bạn 

Khi áp dụng GDPR, bạn có quyền thực hiện các hành động sau đây đối với việc xử lý dữ liệu của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng thông tin liên lạc dưới đây để yêu cầu: 

 1. Truy cập vào dữ liệu của bạn, theo Điều 15 của GDPR: Bạn có quyền yêu cầu cung cấp thông tin về việc chúng tôi có đang xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn hay không và quyền truy cập tiếp theo vào dữ liệu cá nhân này. 
 2. Chỉnh sửa dữ liệu của bạn, theo Điều 16 của GDPR: Bạn có quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ của mình, điều này bao gồm bằng một tuyên bố bổ sung. 
 3. Xóa dữ liệu của bạn, theo Điều 17 của GDPRBạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, trong trường hợp không được miễn nghĩa vụ giữ lại dữ liệu cá nhân.  
 4. Hạn chế việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, theo Điều 18 của GDPR: Bạn có quyền yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong những trường hợp cụ thể. 
 5. Khả năng Di chuyển Dữ liệu, theo Điều 20 của GDPR: Trong một số trường hợp, bạn có thể có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng có thể đọc được bằng máy. Điều này có thể áp dụng khi việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý (Điều 6(1)(a)), trong đó các loại dữ liệu cá nhân đặc biệt đang được xử lý dựa trên sự đồng ý (Điều 9(2)(a)) hoặc trong trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý trên cơ sở Điều 6(1)(b). Quyền chuyển đổi dữ liệu này bao gồm quyền chuyển dữ liệu cá nhân của bạn trực tiếp sang bên kiểm soát khác. 
 6. Phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn, theo Điều 21 của GDPR: Trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý cho mục đích thực hiện các nhiệm vụ vì lợi ích công cộng (Điều 6(1)(e)), cho mục đích vì lợi ích hợp pháp của bên kiểm soát (Điều 6(1)(f)) hoặc cho mục đích tiếp thị và lập hồ sơ trực tiếp liên quan đến điều này (Điều 21(2)), bạn, dựa trên các căn cứ liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Đối với tiếp thị trực tiếp, bạn có thể phản đối bất cứ lúc nào mà không cần lý do với hiệu lực trong tương lai.  
 7. Trường hợp xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có quyền rút lại chấp thuận của mình bất cứ lúc nào với hiệu lực trong tương lai. 

5. Khiếu nại 

Bạn có thể gửi khiếu nại chung về thông tin cá nhân của mình cho cơ quan giám sát về việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi. 

6. Cung cấp Dữ liệu Cá nhân  

Trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên Điều 6(1)(b) của GDPR, bạn cần cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn để chúng tôi thực hiện các mối quan hệ hợp đồng. Trường hợp việc xử lý của chúng tôi dựa trên cơ sở pháp lý khác, bạn không bắt buộc phải chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với chúng tôi. Tuy nhiên, như vậy thường sẽ không thể thực hiện mục đích đã định hoặc ít nhất việc thực hiện đó sẽ bị hạn chế nếu không cung cấp dữ liệu cá nhân đó.