Điều khoản sử dụng

“Điều khoản Sử dụng” của ADM là một thỏa thuận mà tất cả người dùng phải đồng ý và tuân theo để sử dụng trang web hoặc ứng dụng.

A. Phạm vi áp dụng
B. Có thể thay đổi
C. Định nghĩa
D. Quyền sử dụng được phép
E. Quyền sử dụng trái phép
F. Nghĩa vụ Người sử dụng
G. Yêu cầu và Chỉ dẫn
H. Bảo vệ mật khẩu
I. Quyền sở hữu
J. Cung cấp các Dịch vụ điện tử
K. Sự chính xác của nội dung
L. Khước từ các bảo đảm khác
M. Nội dung Người sử dụng
N. Dịch vụ điện tử
O. Giới hạn trách nhiệm
P. Bồi thường
Q. Thẩm quyền pháp lý
R. Thông báo lỗ hổng bảo mật
S. Thi hành an ninh trên trang web / ứng dụng
T. Thời hạn và chấm dứt
U. Luật chi phối
V. Các điều khác

A. Phạm vi áp dụng

 1. Các điều khoản và điều kiện sử dụng này (các “Điều khoản”) áp dụng cho toàn bộ quá trình sử dụng trang web /ứng dụng của NEOVIA và mọi vùng được bảo vệ mật khẩu khác của trang web /ứng dụng NEOVIA.
 2. Các Điều khoản này thay thế mọi thỏa thuận Dịch vụ điện tử trước có thể đã được tiền hành giữa NEOVIA và Người sử dụng.
 3. Các Điều khoản này không phải là một hợp đồng bán hàng và trừ khi nếu được tuyên bố khác rõ ràng trong đây, sẽ không tác động đến, hoặc là một phần của, các điều khoản của bất kỳ hợp đồng bán hàng nào với NEOVIA.
 4. NEOVIA sẽ có quyền từ chối bất cứ lúc nào việc thực hiện mọi Dịch vụ mà mình xem một cách hợp lý là vi phạm các Điều khoản này, không tuân thủ các Biện pháp trừng phạt kinh tế, trái phép, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện vì lý do an toàn.

B. Có thể thay đổi

NEOVIA có thể, vào bất cứ lúc nào và không có thông báo trước, sửa đổi các điều khoản và điều kiện hợp pháp này. Khi sử dụng các Dịch vụ điện tử, bạn chấp nhận các sửa đổi này. Do đó bạn được khuyến cáo thường xuyên kiểm tra các điều khoản pháp lý để biết về các sửa đổi mới nhất.

C. Định nghĩa

 1. Tài khoản” có nghĩa là một tài khoản internet cá nhân và không thể chuyển giao, được ấn định cho khách hàng và cho phép truy cập các Dịch vụ điện tử.
 2. Chi nhánh” có nghĩa là mọi thực thể kiểm soát trực tiếp, được kiểm soát, hoặc thuộc sự kiểm soát chung với NEOVIA. “Kiểm soát” vì mục đích của định nghĩa này, có nghĩa là việc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp 50% lợi ích biểu quyết hoặc bằng cách khác nắm giữ hơn 50% quyền biểu quyết của thực thể được kiểm soát.
 3. Đại lý” có nghĩa là mọi đại lý hữu quan của of NEOVIA hay các Chi nhánh của NEOVIA, tham gia vào việc thực hiện các Dịch vụ điện tử.
 4. Nội dung” có nghĩa là mọi thông tin, dữ liệu, tài liệu, văn bản, hình ảnh, hay tư liệu khác được tạo ra hoặc được cấp sẵn bằng cách khác cho Người sử dụng thông qua trang web /ứng dụng NEOVIA.
 5. Các Biện pháp trừng phạt kinh tế” có nghĩa là mọi Biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế và quốc gia chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở những điều này, các chế độ trừng phạt áp đặt bởi Liên Hiệp Quốc, Liên minh Châu Âu, Anh Quốc và Hoa Kỳ và/hoặc bất kỳ Quốc gia, tổ chức hay liên minh hữu quan nào khác và các danh sách thực thể bị cấm đoán của họ chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở những điều này, Danh sách Công Dân Bị Chỉ Định Trừng Phạt Đặc Biệt và Người Bị Chặn (OFAC), Danh sách những người và thực thể chịu hình phạt tài chính của Liên minh Châu Âu.
 6. Dịch vụ điện tử” có nghĩa là mọi thông tin và dịch vụ mà người sử dụng có được khi sử dụng trang web /ứng dụng.
 7. Phí” có nghĩa là các lệ phí thỉnh thoảng được tính tiền với Người sử dụng để có thể truy cập trang web hoặc ứng dụng.
 8. NEOVIA” có nghĩa là NEOVIA S.A.S. và mọi thương hiệu, công ty con và/hoặc các Chi nhánh của Tập đoàn NEOVIA.
 9. Điều khoản” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện sử dụng nêu trong đây bao gồm mọi thỏa thuận, hướng dẫn, chỉ dẫn khác, hoặc bất kỳ tài liệu khác được kèm tham chiếu trong đây.
 10. Tư liệu Người sử dụng” có nghĩa là mọi thông tin, dữ liệu hay nội dung hay tư liệu khác được đăng hoặc tải lên bởi Người sử dụng lên trang web /ứng dụng NEOVIA.
 11.  “Người sử dụng” có nghĩa là cá thể hoặc công ty được tiếp cận và sử dụng trang web /ứng dụng  có hay không có đăng ký thông qua chỉ định hay mật khẩu hay bất kỳ cách nào khác.
 12. Bạn” và “của bạn” có nghĩa là mỗi cá thể truy cập các vùng được bảo vệ bằng mật khẩu của trang web /ứng dụng và mỗi công ty mà cá thể thay mặt khi truy cập trang web /ứng dụng.

D. Quyền sử dụng được phép

NEOVIA trao cho bạn quyền sử dụng cá nhân, có thể hủy bỏ, hạn chế, không dành riêng, không thể chuyển nhượng để sử dụng trang web /ứng dụng và bất kỳ chương trình, dịch vụ, công cụ, tư liệu hay thông tin nào cấp sẵn thông qua hoặc từ trang web /ứng dụng phụ thuộc vào việc bạn tuân thủ liên tục các Điều khoản này. Các Điều khoản này cho phép bạn hiển thị, in, chép vào bộ nhớ máy tính của mình, và tải xuống Nội dung vì mục đích kinh doanh nội bộ của mình theo như cần thiết để sử dụng hữu hiệu các Dịch vụ điện tử và bạn thừa nhận rằng các bản sao điện tử hoặc bản in như thế này vẫn là tài sản của NEOVIA. Quyền sử dụng hạn chế này cho phép bạn dùng trang web /ứng dụng chỉ vì mục đích kinh doanh chính đáng.

Nếu áp dụng được, quyền sử dụng chỉ được trao sau việc thanh toán các Phí liên kết với trang web /ứng dụng.

NEOVIA cam kết tuân thủ mọi Biện pháp trừng phạt kinh tế áp dụng. Việc tạo Tài khoản phụ thuộc vào việc kiểm tra tuân thủ trước để đảm bảo rằng Người sử dụng và/hoặc bất cứ bên nào có tên trên mọi hợp đồng bán hàng không xuất hiện cũng như không được giữ, trực tiếp hay gián tiếp, bởi bất kỳ thực thể nào xuất hiện trên các danh sách thực thể bị cấm đoán được phát hành bởi mọi cơ quan Biện pháp trừng phạt kinh tế theo như định nghĩa trên đây. NEOVIA dành quyền từ chối việc tạo một Tài khoản nếu việc kiểm tra tuân thủ cho thấy rằng Người sử dụng và/hoặc bất kỳ bên nào sẽ được nêu trong hợp đồng bán hàng có xuất hiện trên bất kỳ danh sách trừng phạt nào hoặc được liên kết bằng bất cứ cách nào với một thực thể bị trừng phạt.

E. Quyền sử dụng trái phép

Ngoại trừ khi được cho phép rõ ràng bằng cách khác bạn không được dùng trang web /ứng dụng bằng bất cứ cách nào không được đặc biệt cho phép hoặc vì mục đích không thích hợp. Không giới hạn, các hoạt động sau đây sẽ cấu thành nên quyền sử dụng trái phép:

 1. Ngoại trừ khi được cho phép rõ ràng, bạn không được chép, lưu trữ, sao lại, truyền, phân phối, trưng bày, thuê, cho thuê, bán, sửa đổi, cấp quyền, cấp quyền phụ, hoặc khai thác thương mại mọi Nội dung bằng bất cứ cách thức nào không được cho phép rõ ràng bởi các Điều khoản này.
 2. Bạn không được sửa đổi, dịch, giải mã, tạo (những) tác phẩm tái sinh từ đó, chép, phân phối, tháo rời, thiết kế đảo ngược (làm nhái) hoặc sử dụng khác trang web /ứng dụng bằng bất cứ cách thức nào không được cho phép rõ ràng trong đây.
 3. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, chương trình, bản thảo, thuật toán, hay phương pháp tự động nào, hoặc bất kỳ quy trình thủ công nào để truy cập, lấy, chép, hay giám sát bất kỳ đoạn nào của trang web /ứng dụng hoặc đi vòng bằng bất cứ cách nào cấu trúc duyệt hoặc trình bày của trang web /ứng dụng để lấy được hoặc mưu toan lấy được mọi tư liệu, tài liệu, hay thông tin bằng bất kỳ phương tiện nào không được cố ý cấp sẵn bởi NEOVIA qua trang web /ứng dụng.
 4. Bạn không được mưu toan giành được quyền truy cập trái phép bất cứ đoạn nào hay tính năng nào của trang web /ứng dụng, bao gồm, không giới hạn, tài khoản của (các) Người sử dụng khác, hay bất kỳ hệ thống hay mạng nào khác kết nối vào trang web /ứng dụng hay vào bất cứ hệ máy chủ nào của NEOVIA hay vào bất cứ Dịch vụ điện tử nào được cung cấp trên hoặc thông qua trang web /ứng dụng bằng cách thâm nhập, “truy tìm bất hợp pháp” mật khẩu, hay bất kỳ cách thức không chính đáng hay bị cấm nào khác.
 5. Bạn không được dò tìm, quét, hay thử nghiệm lỗ hổng bảo mật của trang web /ứng dụng hay bất kỳ mạng lưới nào kết nối với trang web /ứng dụng, cũng như chọc thủng sự bảo mật hay các biện pháp xác thực trên trang web /ứng dụng hay bất kỳ mạng lưới nào kết nối với trang web /ứng dụng.
 6. Bạn không được tra ngược, truy nguyên, hay tìm cách truy nguyên bất kỳ thông tin về Người sử dụng nào khác hay người truy cập trang web /ứng dụng.
 7. Bạn không được có bất kỳ hành động nào áp đặt một tải to lớn không cân đối hoặc bấp hợp lý lên hệ thống hạ tầng của trang web /ứng dụng hoặc các hệ thống hay mạng của NEOVIA hay bất kỳ mạng lưới nào kết nối với trang web /ứng dụng, hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, hay đoạn chương trình để can thiệp vào quá trình làm việc thích hợp của trang web /ứng dụng hay bất kỳ giao dịch nào tiến hành trên trang web /ứng dụng, hoặc với bất kỳ quá trình sử dụng trang web /ứng dụng của người khác.
 8. ạn không được làm giả tiêu đề trang, giả danh một người, hoặc thao túng bằng cách khác những ký hiệu nhận dạng nhằm che giấu danh tính mình hoặc xuất xứ của bất kỳ tin nhắn nào hoặc tin truyền mà bạn gửi cho NEOVIA trên hoặc qua trang web /ứng dụng.
 9. Bạn không được sử dụng trang web /ứng dụng theo một cách thức bấp hợp pháp hoặc theo một cách thức có thể làm hư hỏng, làm mất uy tín, hay tác động tiêu cực một cách khác cho NEOVIA.

F. Nghĩa vụ Người sử dụng

 1. Khi tải xuống, truy cập, hay sử dụng trang web /ứng dụng để xem thông tin và tư liệu hoặc gửi thông tin bất cứ loại gì, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất đủ tuổi trưởng thành hợp pháp và sẽ, bất cứ lúc nào, cung cấp thông tin đúng, chính xác, hiện hành, và đầy đủ khi gửi thông tin hay tư liệu trên trang web /ứng dụng, bao gồm, không giới hạn, khi bạn cung cấp thông tin qua một biểu mẫu đăng ký hoặc gửi. Nếu bạn cung cấp thông tin sai, không chính xác, sai sự thật hay không đầy đủ, NEOVIA dành quyền chấm dứt ngay quyền truy cập và sử dụng trang web /ứng dụng của bạn.
 2. Bạn đồng ý tuân theo mọi luật pháp và quy định địa phương, nhà nước, quốc gia và quốc tế liên quan đến việc bạn sử dụng trang web /ứng dụng. Không hạn chế tính tổng quát của điều đã nói trên đây, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng hay tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào theo một cách thức không cho phép bởi các Điều khoản này bất kỳ thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào, mà bạn nhận được hoặc được cấp sẵn từ NEOVIA liên quan đến các Điều khoản này. Các Điều khoản này còn chịu rõ ràng mọi luật xuất, lệnh, hạn chế hay quy định áp dụng nào. Bạn không được xuất nội dung trang web /ứng dụng (hoặc truy cập vào đó) mà không tuân thủ các luật, lệnh, hạn chế hay quy định như thế.
 3. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng Internet và truy cập vào đó hoặc những đợt truyền hoặc liên lạc với trang web /ứng dụng là hoàn toàn với rủi ro do bạn gánh chịu riêng. Trong khi NEOVIA nỗ lực tạo ra một trang web /ứng dụng an toàn và tin cậy, bạn phải hiểu rằng tính bảo mật của mọi liên lạc hay tư liệu được truyền đến/từ trang web /ứng dụng qua internet hay hình thức mạng liên lạc toàn cầu khác không thể được đảm bảo. Do đó, NEOVIA không chịu trách nhiệm về sự an toàn của bất kỳ thông tin nào được truyền đến hoặc từ trang web /ứng dụng.
 4. Bạn đồng ý đảm nhận toàn bộ trách nhiệm về các hoạt động liên quan  đến việc bạn sử dụng trang web /ứng dụng, bao gồm, cung cấp mọi trợ giúp hay đáp ứng mọi yêu cầu của các hợp đồng với các bên thứ ba, xin và thanh toán mọi giấy phép và chi phí cho phần mềm bên thứ ba và phần cứng cần thiết để thực hiện trang web /ứng dụng, và bảo quản và sao lưu mọi dữ liệu. Mọi trợ giúp, đào tạo, cập nhật, nâng cấp hoặc bảo trì cần thiết cho Dịch vụ điện tử sẽ chỉ có sẵn thông qua quyền quyết định của duy nhất NEOVIA hoặc theo các điều khoản và điều kiện của một thỏa thuận thành văn riêng với NEOVIA.

G. Yêu cầu và Chỉ dẫn

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng theo quyền quyết định của mình NEOVIA có thể chọn việc tin cậy vào mọi yêu cầu dịch vụ, chỉ dẫn, tin nhắn, thư, thỏa thuận, hợp đồng, giấy cho phép, chấp nhận, chấp thuận, công việc kinh doanh và/hoặc báo nhận (“Yêu cầu”) mà bạn gửi cho NEOVIA thông qua trang web / ứng dụng và NEOVIA có thể chọn theo quyền quyết định của mình để xử lý các Yêu cầu này như: (a) một sự biểu thị về ý định hợp pháp của bạn; (b) “được viết” và “được ký” bởi bạn; và (c) chứng cứ ràng buộc và quyết định chống lại bạn. Chữ ký điện tử do bạn gắn thông qua trang web /ứng dụng trên tất cả mọi Yêu cầu, sẽ có hiệu lực pháp lý tương đương với chữ ký viết tay. Bạn (a) thừa nhận rằng các Yêu cầu sẽ không bị từ chối khả năng thi hành chỉ vì chúng được giải quyết điện tử và (b) đồng ý rằng bạn sẽ không tranh cãi hiệu lực hoặc khả năng thi hành của các Yêu cầu theo quy định của luật áp dụng liên quan đến một số thỏa thuận có phải được viết thành văn bản hoặc được ký bởi họ để được ràng buộc theo đó. Các yêu cầu, nếu được đưa ra như chứng cứ trên giấy tại mọi vụ tố tụng pháp lý, trọng tài phân xử, hòa giải hay hành chính nào, sẽ được chấp nhận trong cùng chừng mực và theo cùng điều kiện như những hồ sơ kinh doanh khác có xuất xứ và được bảo quản ở hình thức tài liệu.

H. Bảo vệ mật khẩu

NEOVIA không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trái phép mật khẩu hay tài khoản của bạn. Một khi bạn đã tạo ra tên người sử dụng và mật khẩu của mình, thì bạn có trách nhiệm về việc vận dụng những cách thực hành tốt nhất để bảo vệ sự an toàn và sự bảo mật của mật khẩu và tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Mật khẩu của bạn phải gồm ít nhất mười lăm (15) ký tự và phải chứa một hỗn hợp chữ cái hoa, chữ cái thường, chữ số và ký tự;
 • Mật khẩu của bạn phải được thay đổi thường xuyên. NEOVIA khuyến cáo bạn thay đổi mật khẩu mỗi 90 ngày;
 • Bạn phải giữ mật khẩu và thông tin tài khoản được bảo mật và không chia sẻ với bất kỳ ai.

Nếu bạn làm mất mật khẩu hoặc nhận biết về sự truy cập tài khoản mình mà không phải mình, bạn đồng ý thông báo ngay cho NEOVIA. Nếu bạn rời công ty mà bạn đã thay mặt đăng ký, bạn đồng ý thông báo NEOVIA và chấm dứt ngay tài khoản của mình.

I. Quyền sở hữu

Các Điều khoản này chỉ cung cấp một quyền sử dụng giới hạn để truy cập và sử dụng trang web /ứng dụng. Do đó, bạn thừa nhận và đồng ý rõ ràng rằng NEOVIA không chuyển giao quyền sở hữu hay lợi ích sở hữu trí tuệ hay giấy xác nhận sở hữu trong và cho trang web /ứng dụng cho bạn hay bất kỳ ai khác. Mọi bản văn, hình họa, giao diện người sử dụng, giao diện trực quan, hình chụp, âm thanh, hình ảnh minh họa, thuật toán (bao gồm trí thông minh nhân tạo), mã máy tính (bao gồm mã html), chương trình, phần mềm, sản phẩm, thông tin, tài liệu cũng như thiết kế, cấu trúc, tuyển chọn, phối hợp, biểu thức, “look and feel” (cách trình bày) và cách bố trí của mọi nội dung chứa trên hoặc có sẵn qua trang web /ứng dụng, trừ khi được thông báo khác, được sở hữu, kiểm soát và được đăng ký bởi NEOVIA và những người kế vị và người kế quyền của mình và được luật pháp bảo vệ bao gồm, nhưng không giới hạn, mọi luật pháp và quy định về bản quyền, bí mật kinh doanh, bằng sáng chế và nhãn hiệu. Ngoại trừ khi được quy định rõ ràng trong đây, NEOVIA không cấp bất cứ quyền rõ rệt hay hiểu ngầm nào cho bạn hay cho bất kỳ người nào khác theo bất kỳ quyền trí tuệ hay sở hữu nào. Do đó, việc bạn sử dụng trái phép trang web /ứng dụng có thể vi phạm luật sở hữu trí tuệ hoặc luật quyền sở hữu khác cũng như các luật, quy định và quy chế khác.

J. Cung cấp các Dịch vụ điện tử

NEOVIA sẽ vận dụng những nỗ lực hợp lý về thương mại để cấp sẵn các Dịch vụ điện tử. Trong trường hợp các Dịch vụ điện tử không sẵn có vì NEOVIA không thực hiện được nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này, NEOVIA sẽ cố gắng, có cân nhắc hợp lý về chi phí, thời gian và tác động đối với những Người sử dụng khác của các Dịch vụ điện tử, chỉnh sửa mọi thất bại như thề. NEOVIA có thể thay đổi phạm vi các Dịch vụ điện tử hoặc thông tin và tư liệu vào bất cứ lúc nào. Trong trường hợp các Dịch vụ điện tử hay bất kỳ phần nào trong đó không có sẵn hoặc nếu bạn không hài lòng với các Dịch vụ điện tử hay bất kỳ phần nào, theo bất cứ cách nào và vì bất cứ lý do nào, quyền truy đòi duy nhất của bạn là ngưng ngay việc sử dụng các Dịch vụ điện tử hoặc phần áp dụng trong đó và thông báo NEOVIA về việc bạn chấm dứt sử dụng.

K. Sự chính xác của nội dung

NEOVIA sẽ vận dụng những nỗ lực hợp lý về thương mại để đảm bảo rằng Nội dung phản ảnh chính xác phần hữu quan của bản ghi dữ liệu của NEOVIA giữ trên các hệ thống máy tính của NEOVIA, hoặc thông tin nhận được từ một bên thứ ba. Tuy nhiên, NEOVIA không có đảm bảo vể chất lượng, sự chính xác, sự đầy đủ hoặc sự đúng lúc của thông tin. Một số nội dung chỉ được cung cấp để thông tin và có thể bị thay đổi. Không có trường hợp nào bất kỳ thông báo nào được tạo ra liên quan đến các Dịch vụ điện tử sẽ được xem là chấp nhận các nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý trái với các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bán hàng.

L. Khước từ các bảo đảm khác

Theo quy định pháp lý áp dụng, trang mạng / ứng dụng được cung cấp “như thực trạng” và sẽ được sử dụng với sự gánh chịu rủi ro riêng của Người sử dụng, mà không có bảo đảm nào. Do đó Người sử dụng chịu trách nhiệm một mình về việc bảo quản, sự an toàn và sự toàn vẹn của dữ liệu, phần cứng và phần mềm khi sử dụng các Dịch vụ điện tử.

NEOVIA không đảm nhận trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba nào hay đối với người sử dụng về Nội dung, người này chịu trách nhiệm một mình về nội dung người sử dụng mà người này gửi, tạo, hiển thị hay công bố qua trang mạng / ứng dụng.

NEOVIA không đưa ra bất kỳ cam đoan hay bảo đảm nào về các Dịch vụ điện tử hoặc những kết quả có thể đạt được từ đó, và khước từ dứt khoát mọi đảm bảo, rõ rệt hay hiểu ngầm, bao gồm, không giới hạn, mọi đảm bảo về tính thương mại, tính thích hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, hay bất kỳ đảm bảo hiểu ngầm nào khác theo mọi luật pháp chi phối. NEOVIA cũng không đưa ra bất kỳ cam đoan hay bảo đảm nào rằng trang web /ứng dụng sẽ vận hành không lỗi hoặc theo một kiểu không gián đoạn hoặc rằng mọi tập tin hay thông tin mà bạn tải xuống từ trang mạng sẽ không có virus hoặc bị nhiễm hoặc tính năng tàn phá.

M. Nội dung Người sử dụng

 1. Bạn chịu trách nhiệm một mình về độ chính xác và đầy đủ của mọi Tư liệu Người sử dụng. Bạn chịu trách nhiệm về độ chính xác và đầy đủ của các tin liên lạc nhận được bởi NEOVIA hay các đại lý của NEOVIA và về việc đảm bảo rằng chúng đạt mục đích dự kiến của Người sử dụng và rằng chúng được chuyển đúng đắn đến NEOVIA hay các đại lý của NEOVIA. NEOVIA và các đại lý của NEOVIA không có trách nhiệm pháp lý về bất kỳ chậm trễ hay mất mát khi nội dung của một tin liên lạc mà họ nhận được là không chính xác, không đầy đủ hay khi một tin liên lạc không được họ nhận được.
 2. Nếu bạn yêu cầu hủy bỏ hay sửa đổi một tin liên lạc mà NEOVIA hay các đại lý của NEOVIA đã nhận, NEOVIA sẽ thực hiện những cố gắng hợp lý để đồng ý làm theo yêu cầu. Tuy nhiên, NEOVIA hay các đại lý của NEOVIA không có trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thất bại nào trong việc hủy bỏ hay sửa đổi một tin liên lạc như thế.
 3. Bạn phải đảm bảo rằng Tư liệu Người sử dụng không vi phạm bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào hay quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào và không phỉ báng xúc phạm, bất hợp pháp, trái đạo đức hay có khả năng khác vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ quyền hay yêu cầu nào hoặc gây ra bất kỳ khiếu nại nào từ bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải bồi thường và giữ không bị thiệt hại cho NEOVIA và các Chi nhánh, hội viên, đại lý của NEOVIA khỏi mọi khiếu nại, mất mát, vụ kiện, vụ tố tụng, thiệt hại hay bất cứ trách nhiệm pháp lý nào khác (bao gồm thiệt hại hay đền bù được trả bởi NEOVIA để dàn xếp hoặc giải quyết một khiếu nại) và mọi chi phí pháp lý hay phí tổn khác, mà NEOVIA hay các Chi nhánh và hội viên của NEOVIA phải chịu do bất kỳ vi phạm thực tế hay tiềm tàng nào của điều khoản nào.

N. Dịch vụ điện tử

Người sử dụng có tùy chọn được lựa các gói dịch vụ khác nhau, có thể bao gồm vài hoặc tất cả các dịch vụ dưới đây. Không phải mọi dịch vụ đều sẽ sẵn có cho mọi khách hàng hoặc trong mọi lĩnh vực. Một số dịch vụ phụ thuộc vào sự chấp thuận trước bởi NEOVIA và/hoặc việc đăng ký với NEOVIA và NEOVIA dành quyền rút lại việc tiếp cận bất kỳ dịch vụ nào vào bất cứ lúc nào hoặc đình chỉ hoặc sửa đổi bất kỳ dịch vụ nào vào bất cứ lúc nào. Việc sử dụng bất cứ dịch vụ nào trong các Dịch vụ điện tử phụ thuộc vào các Điều khoản này và mọi chỉ dẫn bao gồm trong modul hoặc như một hướng dẫn người sử dụng riêng biệt. Việc không sử dụng các Dịch vụ điện tử đúng theo các chỉ dẫn này sẽ cấu thành nên việc sử dụng không đúng và được xem là vi phạm các Điều khoản này.

 1. Dịch vụ lập hóa đơn/thanh toán

(a) Việc truy cập các Dịch vụ điện tử có thể được liên kết với việc thanh toán những phí sẽ được gửi hóa đơn trực tiếp đến các Người sử dụng bởi các Chi nhánh.

(b) Thông tin lập hóa đơn và phương thức thanh toán sẽ được thông báo trực tiếp bới các Chi nhánh cho Người sử dụng.

(c) Nếu dịch vụ này được sử dụng, mọi Phí liên kết sẽ chỉ là riêng cho tài khoản của bạn.

2. Các dịch vụ bổ sung hoặc khác

Cung cấp dịch vụ có thể thỉnh thoảng thay đổi và dịch vụ mới có thể được thêm vào. Mọi Dịch vụ điện tử sẽ phụ thuộc vào các Điều khoản này kể cả khi không được nêu cụ thể tại đây. Việc sử dụng tất cả các Dịch vụ điện tử phải tuyệt đối đúng theo các chỉ dẫn bao gồm trong các modul áp dụng cũng như trong bất cứ hướng dẫn người sử dụng riêng biệt nào. Việc không tuân thủ các chỉ dẫn này sẽ cấu thành nên sự vi phạm các Điều khoản này và việc sử dụng trái phép trang web /ứng dụng.

O. Giới hạn trách nhiệm

Bạn dứt khoát miễn trách và giải tỏa NEOVIA  khỏi mọi khiếu nại thiệt hại do một nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát của NEOVIA, bao gồm, nhưng không giới hạn, hư hỏng thiết bị điện tử hay cơ hoặc đường dây liên lạc, điện thoại hay các vấn đề kết nối khác, virus máy tính, truy cập không phép, trộm cắp, lỗi nhà khai thác mạng, thời tiết khắc nghiệt, động đất, hoặc thiên tai, bãi công, hay các vấn đề lao động khác, chiến tranh, hoặc hạn chế chính phủ.

Ngoài ra, không có trường hợp nào NEOVIA chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trừng trị, tình cờ, đặc biệt, or hay có tính chất hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc có liên quan bằng bất cứ cách nào với việc sử dụng trang web /ứng dụng, với sự chậm trễ hoặc không thể sử dụng trang web /ứng dụng, hoặc về bất kỳ thông tin, dịch vụ, chương trình, sản phẩm và tư liệu sẵn có qua trang web /ứng dụng NEOVIA, cho dù là căn cứ vào hợp đồng, lầm lỗi, trách nhiệm nghiêm ngặt, hoặc khác, kể cả nếu NEOVIA đã được báo trước về khả năng thiệt hại như thế.

P. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ không bị thiệt hại cho NEOVIA và các Chi nhánh của NEOVIA và tất cả nhân viên, đại lý, giám đốc, viên chức, cổ đông, người được ủy quyên, người kế vị và người kế quyền        của NEOVIA khỏi mọi khiếu nại, vụ tố tụng, thiệt hại, tổn thương, trách nhiệm pháp lý, mất mát, chi phí và phí tổn (bao gồm phí luật sư hợp lý và phí tổn tranh chấp) liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ vụ vi phạm nào các Điều khoản này bởi bạn.

Q. Thẩm quyền pháp lý

Bạn cam kết, tuyên bố và đảm bảo rằng:

 1. Bạn hiểu và thừa nhận rằng việc bạn chấp nhận các Điều khoản sử dụng này dẫn đến một thỏa thuận hợp lệ và ràng buộc;
 2. Bạn có thẩm quyền pháp lý và cần thiết khác để tiến hành các Điều khoản này với hiệu lực hợp lệ và ràng buộc đối với bạn và/hay bất kỳ thực thể nào mà bạn đại diện cho và bạn thay mặt để tiến hành các Điều khoản này; và
 3. Bạn sẽ chỉ sử dụng các Dịch vụ điện tử đúng với các Điều khoản này.

R. Thông báo lỗ hổng bảo mật

Ngoài nghĩa vụ bồi thường đã nói trên, nếu bạn phát hiện hay được thông báo về một vị phạm hay vị phạm bảo mật tiềm tàng liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng được cá nhân mà NEOVIA đã cung cấp hoặc cấp sẵn, bạn phải ngay lập tức (i) thông báo cho NEOVIA về vị phạm hay vị phạm tiềm tàng này và (ii) nếu dữ liệu áp dụng đã nằm trong sự sở hữu hoặc kiểm soát của bạn, bao gồm, không giới hạn, trong những trường hợp khi mà sự sở hữu hoặc kiểm soát này đã được cho phép bởi các Điều khoản này vào thời điểm của vị phạm hay vị phạm tiềm tàng này, bạn phải ngay lập tức (a) điều tra về vị phạm hoặc vị phạm tiềm tàng này, (b) thông báo cho NEOVIA về kết quả của cuộc điều tra này, (c) trợ giúp NEOVIA vận dụng nỗ lực hợp lý về thương mại để duy trì tính bảo mật của thông tin này, và (d) trợ giúp NEOVIA theo như cần thiết một cách hợp lý để thực hiện quyền lợi của NEOVIA và để cho phép Công ty tuân thủ với bất kỳ luật nhà nước hay liên bang nào để yêu cầu việc cung cấp thông báo về mọi vị phạm bảo mật liên quan đến mọi thông tin nhận dạng được cá nhân của các đối tượng dữ liệu bị ảnh hưởng hay bị tác động.

S. Thi hành an ninh trên trang web /ứng dụng

Việc sử dụng trái phép thực tế hay mưu toan trang web /ứng dụng có thể dẫn đến việc khởi tố hình sự và/hoặc dân sự theo luật pháp áp dụng. NEOVIA dành quyền xem, giám sát và ghi lại hoạt động trên trang web /ứng dụng mà không thông báo hay có sự cho phép của bạn, bao gồm, không giới hạn, bằng cách lưu trữ các thông báo hay tin liên lạc mà bạn đã gửi qua trang web /ứng dụng hay bất cứ cách nào khác. Mọi thông tin có được bằng cách giám sát, xem lại hay ghi lại đều chịu sự xét lại bởi các tổ chức thực thi luật liên quan đến điều tra hoặc khởi tố hoạt động tội phạm hay bất hợp pháp có thể có trên trang web /ứng dụng cũng như tiết lộ được yêu cầu bởi hoặc theo luật áp dụng hay các vụ kiện cơ quan chính phủ liên quan. NEOVIA cũng sẽ tuân thủ mọi án lệnh của tòa bao gồm những yêu cầu về thông tin như thế. Ngoài điều nói trên, NEOVIA dành quyền, bất cứ lúc nào và không thông báo, sửa đổi, đình chỉ, chấm dứt hoặc ngưng việc hoạt động hoặc truy cập trang web /ứng dụng, nhằm bảo vệ trang web /ứng dụng, NEOVIA hay công việc kinh doanh của NEOVIA.

T. Thời hạn và chấm dứt

Các Điều khoản này và quyền của bạn được sử dụng các lĩnh vực có mật khẩu bảo vệ của trang web /ứng dụng sẽ có hiệu lực đúng lúc bạn nhấp vào “TÔI CHẤP NHẬN” hoặc bạn cài đặt, truy cập hay đăng nhập một lĩnh vực có mật khẩu bảo vệ của trang web /ứng dụng và có hiệu lực cho đến khi được chấm dứt như được nêu dưới đây. Ngoài ra, NEOVIA dành quyền vào bất cứ lúc nào và theo những lý do hợp lý, sẽ bao gồm, không giới hạn, mọi niềm tin hợp lý về hoạt động gian lận hay bất hợp pháp hoặc những hành động hay bỏ sót có vi phạm bất kỳ điều khoản hay điều kiện của các Điều khoản này, từ chối bạn quyền truy cập trang web /ứng dụng nhằm bảo vệ tên và uy tín mình, công việc kinh doanh của mình, và/hoặc những Người sử dụng khác, và các Điều khoản này cũng sẽ chấm dứt tự động nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản này, phụ thuộc vào quyền lưu tồn của một số khoản được xác định dưới đây. Việc chấm dứt sẽ có hiệu lực không có thông báo. NEOVIA dành quyền giải hoạt Tài khoản người sử dụng của bạn trên trang web /ứng dụng và xóa mọi dữ liệu chứa trong đó (bao gồm Tư liệu Người sử dụng) không có thông báo và không phát sinh bất cứ trách nhiệm pháp lý nào nếu bạn không đăng nhập vào Tài khoản người sử dụng của mình trong một thời gian vượt quá mười tám (18) tháng. Bạn cũng có thể chấm dứt các Điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách ngưng sử dụng trang web /ứng dụng, nhưng mọi quy định áp dụng của các Điều khoản này sẽ tồn lưu việc chấm dứt, như được xác định dưới đây. Cùng với phần các điều khác dưới đây, các khoản về quyền sở hữu của NEOVIA, phản hồi, bồi thường, khước từ bảo đảm, giới hạn trách nhiệm và luật chi phối sẽ tồn lưu việc chấm dứt các Điều khoản này vì bất cứ lý do này.

Nếu (i) Người sử dụng và/hoặc bất cứ thực thể nào xuất hiện trong hợp đồng bán hàng và/hoặc (ii) hàng hóa và hệ thống HS. Mã được khai báo bởi Người sử dụng và/hoặc bạn là đối tượng hoặc trở thành đối tượng các Biện pháp trừng phạt kinh tế, khiến cho việc hoàn thành các dịch vụ vi phạm các Biện pháp trừng phạt kinh tế đã nói, NEOVIA sẽ có quyền chấm dứt ngay tất cả và bất kỳ hợp đồng nào với Người sử dụng và/hoặc bạn, mà không có bồi thường nào. Nếu các container với hàng hóa đã được chất lên tàu rồi, chúng có thể được bốc dỡ tại bất cứ nơi nào và vào bất cứ lúc nào mà NEOVIA có thể cho là thuận tiện, bằng chi phí và phí tổn của bạn hay của Người sử dụng.

U. Luật chi phối

Việc sử dụng trang web /ứng dụng này sẽ được chi phối bởi luật của Pháp. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng sẽ được dàn xếp bởi riêng Tòa án Thương mại của Vannes tại Pháp.

V. Các điều khác

 1. Bạn thừa nhận rằng mọi vi phạm nào, đe doa hay thực tế, của các Điều khoản này sẽ gây ra tổn thương không thể đền bù được cho NEOVIA, tổn thương này sẽ không thể định lượng được bằng tổn hại tiền, và NEOVIA sẽ không có được một biện pháp đền bù thích hợp qua luật pháp. Do vậy bạn đồng ý rằng NEOVIA sẽ được quyền, cùng với các biện pháp đền bù có sẵn khác, yêu cầu và được cấp cho lệnh tòa hoặc sự bồi thường công bằng thích hợp khác từ tòa án có quyền xét xử có thẩm quyền để ngăn trở mọi vi phạm, đe doa hay thực tế, các nghĩa vụ của bạn theo bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này. Do đó, qua đây bạn khước tư mọi yêu cầu rằng NEOVIA trả tiền thế chân hay đảm bảo nào khác trong trường hợp bất kỳ sự bồi thường theo lệnh tòa hay công bằng nào được yêu cầu bởi hoặc được quyết định cấp cho NEOVIA để thi hành bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này.
 2. Các bên đồng ý rằng các Điều khoản này là vì lợi ích các bên trong đây cũng như các bên nhượng quyền của NEOVIA. Do đó, các Điều khoản này là cá nhân cho bạn, và bạn không được chuyển nhượng quyền lợi hay nghĩa vụ của mình cho bất kỳ người nào hay thực thể nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của NEOVIA.
 3. Việc NEOVIA không nhất định đòi hoàn thành nghiêm ngặt bất kỳ điều nào trong các Điều khoản này sẽ không hoạt động như một sự khước từ bởi NEOVIA theo đó hay bất kỳ việc không có hoàn thành hoặc thất bại hoàn thành từ đó.
 4. Nếu bất kỳ quy định nào (hoặc phần trong đó) chứa trong các Điều khoản này được xác định là không giá trị, không hiệu lực hay không thể thi hành cách khác bởi một tòa án có quyền xét xử có thẩm quyền hoặc vì xung khắc với một quy định chính phủ áp dụng, quyết định này sẽ không tác động đến các khoản còn lại (hoặc phần trong đó) chứa trong đây và điều khoản bất hợp pháp, không hiệu lực hay không thể thi hành được sẽ được sửa đổi đúng theo luật áp dụng theo cách phù hợp gần đúng nhất với ý định của ngôn ngữ ban đầu.
 5. Không có quan hệ liên doanh, quan hệ đối tác, thuê làm hay đại lý nào tồn tại giữa bạn và NEOVIA từ các Điều khoản này hoặc do việc bạn sử dụng trang web /ứng dụng.
 6. Các tiêu đề trong đây chỉ là cho sự thuận tiện.