Warunki korzystania

„Warunki korzystania” ADM to umowa, na którą wszyscy użytkownicy muszą wyrazić zgodę i przestrzegać, aby móc korzystać ze strony internetowej lub aplikacji.

A. Możliwość zastosowania
B. Temat do zmiany
C. Definicje
D. Autoryzowane użycie
E. Nieautoryzowane użycie
F. Obowiązki użytkownika
G. Prośby i instrukcje
H. Ochrona haseł
I. Prawa własności
J. Świadczenie e-Usług
K. Dokładność treści
L. Inne zrzeczenie się gwarancji
M. Treść użytkownika
N. eUslugi
O. Ograniczenie odpowiedzialności
P. Odszkodowanie
Q. Władza prawna
R. Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa
S. Egzekwowanie bezpieczeństwa w witrynie / aplikacji
T. Okres obowiązywania i wypowiedzenie
U. Prawo rządowe
V. Różne


A. Możliwość zastosowania

a) Niniejsze warunki użytkowania („Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich przypadków korzystania ze strony internetowej / aplikacji NEOVIA oraz wszelkich innych obszarów witryny / aplikacji NEOVIA chronionych hasłem.

b) Niniejsze Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze umowy e-Usług, które mogły zostać zawarte między NEOVIA a Użytkownikiem.

c) Niniejsze Warunki nie są umową sprzedaży i, o ile nie zostało to wyraźnie określone w niniejszym dokumencie, nie mają wpływu ani nie stanowią części warunków jakiejkolwiek umowy sprzedaży z NEOVIA.

d) NEOVIA ma prawo w dowolnym momencie odmówić wykonania wszelkich Usług, które w uzasadniony sposób uzna za naruszające niniejsze Warunki, niezgodne z sankcjami gospodarczymi, nielegalne, nielegalne lub których nie jest w stanie wykonać ze względów bezpieczeństwa .

B. Temat do zmiany

NEOVIA może w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia zmienić niniejsze warunki prawne. Korzystając z eServices, akceptujesz te modyfikacje. Dlatego zaleca się regularne sprawdzanie warunków prawnych, aby mieć świadomość najnowszych zmian.

C. Definicje

a. „Konto” oznacza osobiste i niezbywalne konto internetowe, które jest przypisane do klienta i umożliwia dostęp do e-Usług.

b. „Podmiot stowarzyszony” oznacza każdy podmiot, który bezpośrednio kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą z NEOVIA. „Kontrola” dla celów niniejszej definicji oznacza bezpośrednią lub pośrednią własność 50% praw głosu lub posiadanie więcej niż 50% praw głosu w kontrolowanym podmiocie w inny sposób.

c. „Agent” oznacza dowolnego odpowiedniego agenta NEOVIA lub jej Podmiotów stowarzyszonych, który uczestniczy w wykonywaniu e-Usług.

d. „Treść” oznacza wszelkie informacje, dane, dokument, tekst, obraz lub inne materiały wygenerowane lub w inny sposób udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej / aplikacji NEOVIA.

e. „Sankcje gospodarcze” oznaczają wszelkie międzynarodowe i krajowe sankcje gospodarcze, takie jak między innymi reżimy sankcji nałożone przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Wielką Brytanię i USA i / lub jakiekolwiek inne odpowiednie państwo, organizację lub związek oraz odpowiadające im podmioty objęte zakazem takie listy, jak między innymi lista specjalnie wyznaczonych i zablokowanych osób krajowych (OFAC), lista osób i podmiotów podlegających sankcjom finansowym Unii Europejskiej.

f. „EUsługi” oznaczają wszelkie informacje i usługi uzyskane przez Użytkownika w celu korzystania z witryny / aplikacji.

g. „Opłaty” oznaczają tantiemy naliczane czasami od Użytkownika za umożliwienie dostępu do strony internetowej lub aplikacji.

h. „NEOVIA” oznacza NEOVIA S.A.S. oraz wszystkie marki, spółki zależne i / lub podmioty stowarzyszone Grupy NEOVIA.

i. „Warunki” oznaczają warunki użytkowania określone w niniejszym dokumencie, w tym wszelkie inne umowy, instrukcje, instrukcje lub inne dokumenty włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie.

j. „Materiały użytkownika” oznaczają wszelkie informacje, dane lub inne treści lub materiały zamieszczone lub przesłane przez Użytkownika do witryny / aplikacji NEOVIA.

k. „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną lub firmę mającą dostęp i korzystającą z naszej strony internetowej / aplikacji bez rejestracji poprzez nadanie hasła lub w jakikolwiek inny sposób.

i. „Ty” i „Twój” oznacza każdą osobę uzyskującą dostęp do chronionych hasłem obszarów witryny / aplikacji oraz każdą firmę, w imieniu której osoba uzyskuje dostęp do witryny / aplikacji.

D. Autoryzowane użycie

NEOVIA udziela Ci osobistej, odwołalnej, ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie ze strony internetowej / aplikacji i wszelkich programów, usług, narzędzi, materiałów lub informacji udostępnianych za pośrednictwem lub z witryny internetowej / aplikacji, pod warunkiem zgodność z niniejszymi Warunkami. Niniejsze Warunki zezwalają na wyświetlanie, drukowanie, kopiowanie do pamięci komputera i pobieranie Treści do własnych wewnętrznych celów biznesowych, w zakresie niezbędnym do efektywnego korzystania z e-Usług, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie takie elektroniczne lub drukowane kopie Treści pozostają własnością NEOVIA. Ta ograniczona licencja umożliwia korzystanie z witryny / aplikacji wyłącznie w uzasadnionych celach biznesowych.

W stosownych przypadkach licencja zostanie udzielona dopiero po uiszczeniu Opłat związanych z witryną / aplikacją.

Firma NEOVIA zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących sankcji ekonomicznych. Utworzenie Konta podlega uprzedniemu sprawdzeniu zgodności w celu upewnienia się, że Użytkownik i / lub jakakolwiek strona występująca w jakiejkolwiek umowie sprzedaży nie pojawia się ani nie jest utrzymywana, bezpośrednio lub pośrednio, przez jakiekolwiek podmioty znajdujące się na listach podmiotów zakazanych wydanych przez jakiekolwiek Organy sankcyjne zgodnie z powyższą definicją. NEOVIA zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta, jeśli z kontroli zgodności wynika, że ​​Użytkownik i / lub jakakolwiek strona wymieniona w umowie sprzedaży figuruje na którejkolwiek z list sankcji lub jest w jakikolwiek sposób powiązana z jednostka.

E. Nieautoryzowane użycie

O ile nie zostało to wyraźnie upoważnione, nie możesz korzystać z witryny / aplikacji w jakikolwiek sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony lub w jakimkolwiek niewłaściwym celu. Bez ograniczeń następujące czynności stanowią użycie bez zezwolenia:

a. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie upoważnionych, nie możesz kopiować, przechowywać, reprodukować, przesyłać, rozpowszechniać, wyświetlać, wypożyczać, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, licencjonować, udzielać podlicencji ani wykorzystywać komercyjnie jakichkolwiek Treści w jakikolwiek sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach.

b. Użytkownik nie może modyfikować, tłumaczyć, dekompilować, tworzyć prac pochodnych, kopiować, rozpowszechniać, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego ani w inny sposób korzystać z witryny / aplikacji w jakikolwiek sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie.

c. Nie możesz używać żadnego automatycznego urządzenia, programu, skryptu, algorytmu lub metodologii ani żadnego procesu ręcznego w celu uzyskania dostępu, pozyskania, kopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części strony internetowej / aplikacji lub w jakikolwiek sposób obchodzenia struktury nawigacji lub prezentacji strony internetowej / wniosek o uzyskanie lub próbę uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów lub informacji w jakikolwiek sposób, który nie został celowo udostępniony przez NEOVIA za pośrednictwem strony internetowej / aplikacji.

d. Nie możesz próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji strony internetowej / aplikacji, w tym, bez ograniczeń, konta innego Użytkownika (-ów) lub jakichkolwiek innych systemów lub sieci połączonych z witryną / aplikacją lub dowolnym serwerem NEOVIA lub do jakichkolwiek e-usług oferowanych na lub za pośrednictwem strony internetowej / aplikacji poprzez hakowanie, „wydobywanie” hasła lub w inny niezgodny z prawem lub zabroniony sposób.

e. Użytkownik nie może sondować, skanować ani testować podatności witryny / aplikacji lub jakiejkolwiek sieci połączonej z witryną / aplikacją, ani naruszać środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania w witrynie / aplikacji lub jakiejkolwiek sieci połączonej z witryną / aplikacją.

f. Użytkownik nie może cofać wyszukiwania, śledzić ani próbować wyśledzić żadnych informacji o innym użytkowniku lub odwiedzającym witrynę / aplikację.

g. Nie możesz podejmować żadnych działań, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę strony internetowej / aplikacji lub systemów lub sieci NEOVIA lub jakichkolwiek systemów lub sieci połączonych z witryną / aplikacją, ani używać żadnego urządzenia, oprogramowania lub procedury w celu zakłócania przy prawidłowym działaniu strony internetowej / aplikacji lub jakiejkolwiek transakcji przeprowadzonej na stronie / aplikacji lub z korzystaniem ze strony / aplikacji przez inną osobę.

h. Nie wolno fałszować nagłówków, podszywać się pod inną osobę ani w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia swojej tożsamości lub pochodzenia jakiejkolwiek wiadomości lub przesłania, które wysyłasz do NEOVIA na stronie internetowej / aplikacji lub za jej pośrednictwem.

i. Zabrania się korzystania z witryny / aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub w sposób, który mógłby uszkodzić, zdyskredytować lub w inny sposób negatywnie wpłynąć na NEOVIA.

F. Obowiązki użytkownika

a. Pobierając, uzyskując dostęp lub korzystając ze strony internetowej / aplikacji w celu przeglądania informacji i materiałów lub przesyłania jakichkolwiek informacji, oświadczasz, że masz co najmniej pełnoletność i zawsze będziesz zapewniać prawdziwe, dokładne i aktualne oraz pełne informacje przy przesyłaniu informacji lub materiałów na stronie / aplikacji, w tym między innymi podczas podawania informacji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub zgłoszeniowego. W przypadku podania fałszywych, niedokładnych, nieprawdziwych lub niekompletnych informacji, NEOVIA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia dostępu do strony internetowej / aplikacji i korzystania z niej.

b. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych praw i przepisów dotyczących korzystania z witryny / aplikacji. Nie ograniczając ogólności powyższego, zgadzasz się, że nie będziesz wykorzystywać ani ujawniać żadnej innej stronie w sposób niedozwolony w niniejszych Warunkach żadnych danych osobowych, które otrzymałeś lub które są udostępniane przez NEOVIA w związku z niniejszymi Warunkami. Niniejsze Warunki podlegają również w sposób wyraźny wszelkim obowiązującym przepisom eksportowym, nakazom, ograniczeniom lub przepisom. Nie wolno eksportować zawartości witryny / aplikacji (ani dostępu do niej) bez przestrzegania takich praw, nakazów, ograniczeń lub przepisów.

c. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że korzystanie z Internetu oraz dostęp do lub transmisje lub komunikacja z witryną / aplikacją odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Chociaż NEOVIA dołożyła wszelkich starań, aby stworzyć bezpieczną i niezawodną stronę internetową / aplikację, należy zrozumieć, że nie można zagwarantować poufności jakiejkolwiek komunikacji lub materiałów przesyłanych do / ze strony internetowej / aplikacji przez Internet lub inną formę globalnej sieci komunikacyjnej. W związku z tym NEOVIA nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji przesyłanych do lub z witryny internetowej / aplikacji.

d. Zgadzasz się przyjąć całą odpowiedzialność dotyczącą działań związanych z korzystaniem z witryny / aplikacji, w tym zapewnienie wsparcia lub spełnienie wszelkich wymagań zawartych w umowach ze stronami trzecimi, uzyskanie i opłacenie wszystkich licencji i kosztów niezbędnego oprogramowania i sprzętu stron trzecich w celu wdrożenia strony internetowej / aplikacji oraz utrzymywania i tworzenia kopii zapasowych wszelkich danych. Wszelkie wsparcie, szkolenia, aktualizacje, uaktualnienia lub konserwacja wymagane dla e-Usług będą dostępne wyłącznie za wyłącznym uznaniem NEOVIA lub zgodnie z warunkami oddzielnej pisemnej umowy z NEOVIA.

G. Prośby i instrukcje

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że NEOVIA może według własnego uznania polegać na wszystkich żądaniach serwisowych, instrukcjach, wiadomościach, listach, umowach, umowach, upoważnieniach, akceptacjach, zatwierdzeniach, zobowiązaniach i / lub potwierdzeniach („Wnioski”) przesyłanych przez Państwa do NEOVIA za pośrednictwem witryna internetowa / aplikacja i może według własnego uznania traktować takie Żądania jako: (a) wyrażenie woli prawnej użytkownika; (b) „napisane” i „podpisane” przez Ciebie; oraz (c) wiążące i rozstrzygające dowody przeciwko tobie. Podpis elektroniczny złożony przez Ciebie za pośrednictwem strony internetowej / aplikacji na wszystkich Żądaniach będzie miał taki sam skutek prawny jak podpis odręczny. Użytkownik (a) przyjmuje do wiadomości, że Wnioskom nie odmawia się wykonalności tylko dlatego, że są zawierane elektronicznie oraz (b) zgadzają się, że nie będą Państwo kwestionować ważności lub wykonalności Wniosków zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dotyczącego tego, czy niektóre umowy mają być sporządzone na piśmie lub podpisane przez nich jako wiążące. Wnioski, jeśli zostaną przedstawione jako dowód na papierze w jakimkolwiek postępowaniu sądowym, arbitrażowym, mediacyjnym lub administracyjnym, będą dopuszczalne w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jak inne rejestry biznesowe utworzone i przechowywane w formie dokumentu.

H. Ochrona haseł

NEOVIA nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie Twojego hasła lub konta. Po utworzeniu nazwy użytkownika i hasła jesteś odpowiedzialny za stosowanie najlepszych praktyk w celu ochrony bezpieczeństwa i poufności hasła i konta, w tym między innymi:

  • Twoje hasło powinno składać się z co najmniej piętnastu (15) znaków i powinno zawierać kombinację wielkich i małych liter, cyfr i znaków;
  • Twoje hasło powinno być regularnie zmieniane. NEOVIA zaleca, aby zmieniać go co 90 dni;
  • Musisz zachować swoje hasło do konta i informacje w tajemnicy i nie udostępniać ich żadnej innej osobie.

Jeśli zgubisz hasło lub dowiesz się o dostępie do swojego konta innego niż ty, zgadzasz się niezwłocznie powiadomić NEOVIA. Jeśli opuszczasz firmę, w której imieniu jesteś zarejestrowany, zgadzasz się powiadomić NEOVIA i natychmiast zamknąć swoje konto.

I. Prawa własności

Niniejsze Warunki zapewniają jedynie ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z witryny / aplikacji. W związku z tym wyraźnie przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że NEOVIA nie przenosi żadnych praw własności ani praw własności intelektualnej ani tytułu do tej witryny / aplikacji na Ciebie ani kogokolwiek innego. Cały tekst, grafika, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, zdjęcia, dźwięki, grafika, algorytmy (w tym sztuczna inteligencja), kod komputerowy (w tym kod html), programy, oprogramowanie, produkty, informacje i dokumentacja, a także projekt, struktura, selekcja, koordynacja, wyrażanie, „wygląd i styl” oraz aranżacja wszelkich treści zawartych na stronie internetowej / aplikacji lub dostępnych za jej pośrednictwem, o ile nie wskazano inaczej, są własnością NEOVIA i jej następców oraz cesjonariuszy i podlegają ochronie prawnej. w tym między innymi wszystkie obowiązujące na całym świecie prawa i przepisy dotyczące tajemnic handlowych, patentów i znaków towarowych. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, NEOVIA nie przyznaje użytkownikowi ani żadnej innej osobie żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw wynikających z jakichkolwiek praw intelektualnych lub praw własności. W związku z tym nieautoryzowane korzystanie z witryny / aplikacji może naruszać własność intelektualną lub inne prawa własności, a także inne prawa, regulacje i statuty.

J. Świadczenie e-Usług

NEOVIA dołoży uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby udostępnić e-usługi. W przypadku, gdy e-Usługi nie są dostępne w wyniku niewykonania przez NEOVIA swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, NEOVIA dołoży wszelkich starań, uwzględniając koszt, czas i wpływ na innych Użytkowników e-Usług, aby skorygować wszelkie taka awaria. NEOVIA może w dowolnym momencie zmienić zakres e-Usług lub dostępnych informacji i materiałów. W przypadku, gdy e-Usługi lub jakakolwiek ich część nie są dostępne lub jeśli jesteś niezadowolony z e-Usług lub jakiejkolwiek ich części, w jakikolwiek sposób iz dowolnego powodu, jedynym rozwiązaniem jest natychmiastowe zaprzestanie korzystania z e-Usług lub ich odpowiedniej części i powiadom NEOVIA o zakończeniu użytkowania.

K. Dokładność treści

NEOVIA dołoży uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby zapewnić, że Treść dokładnie odzwierciedla odpowiednią część zapisów NEOVIA przechowywanych w systemach komputerowych NEOVIA lub informacje otrzymane od strony trzeciej. Jednak firma NEOVIA nie gwarantuje jakości, dokładności, kompletności ani aktualności informacji. Niektóre treści mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie. W żadnym wypadku powiadomienie wygenerowane w związku z e-Usługami nie będzie uważane za przyjęcie zobowiązań lub odpowiedzialności sprzecznej z warunkami umowy sprzedaży.

L. Inne zrzeczenie się gwarancji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa strona / aplikacja jest udostępniana „tak, jak jest” i jest używana na własne ryzyko Użytkownika, bez żadnych gwarancji. W związku z tym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie, bezpieczeństwo i integralność danych, sprzętu i oprogramowania podczas korzystania z eServices.

NEOVIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich ani wobec użytkownika za Treści, przy czym ten ostatni ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści użytkownika, które przesyła, tworzy, wyświetla lub publikuje za pośrednictwem strony / aplikacji.

NEOVIA nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w związku z e-Usługami lub wynikami, które można z nich osiągnąć, i wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, lub jakiejkolwiek innej dorozumianej gwarancji na mocy obowiązującego prawa. NEOVIA nie składa również żadnych oświadczeń ani nie gwarantuje, że witryna / aplikacja będzie działać bezbłędnie lub w sposób nieprzerwany, ani że wszelkie pliki lub informacje pobierane z witryny będą wolne od wirusów, zanieczyszczeń lub destrukcyjnych funkcji.

M. Treść użytkownika

a. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność i kompletność wszystkich Materiałów użytkownika. Jesteś odpowiedzialny za dokładność i kompletność komunikacji otrzymywanej przez NEOVIA lub jej agentów oraz za zapewnienie, że osiągają one zamierzone przez Użytkownika cele i są prawidłowo przesyłane do NEOVIA lub jej agentów. NEOVIA i jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub straty w przypadku, gdy treść otrzymywanej przez nich wiadomości jest niedokładna, niekompletna lub gdy wiadomość nie została przez nich odebrana.

b.Jeśli zażądasz anulowania lub zmiany wiadomości, którą otrzymała NEOVIA lub jej przedstawiciele, NEOVIA dołoży uzasadnionych starań, aby spełnić żądanie. Jednak firma NEOVIA i jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie w anulowaniu lub modyfikacji takiej komunikacji.

c. Zapewnisz, że Materiały Użytkownika nie naruszają żadnych Praw Własności Intelektualnej ani innych praw osób trzecich i nie są zniesławiające, niezgodne z prawem, niemoralne lub w inny sposób mogą naruszać lub naruszać jakiekolwiek prawa lub wymagania lub stanowić podstawę do jakichkolwiek roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia przez osoby trzecie. Użytkownik zabezpieczy i zwolni NEOVIA i jej Podmioty Stowarzyszone, współpracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, stratami, działaniami, postępowaniami, szkodami lub innymi zobowiązaniami (w tym odszkodowaniami lub odszkodowaniami zapłaconymi przez NEOVIA w celu ugody lub rozstrzygnięcia roszczenia) oraz wszystkimi kosztami prawnymi lub innymi wydatki poniesione przez NEOVIA lub jej Podmioty Stowarzyszone i współpracowników w wyniku jakiegokolwiek rzeczywistego lub potencjalnego naruszenia niniejszej klauzuli.

N. eUslugi

Użytkownicy mają możliwość wyboru różnych pakietów usług, które mogą obejmować niektóre lub wszystkie z poniższych usług. Nie wszystkie usługi będą dostępne dla wszystkich klientów lub we wszystkich obszarach. Niektóre usługi podlegają wstępnemu zatwierdzeniu przez NEOVIA i / lub rejestracji w NEOVIA i NEOVIA zastrzega sobie prawo do cofnięcia dostępu do dowolnej usługi w dowolnym momencie lub zaprzestania lub modyfikacji dowolnej usługi w dowolnym momencie. Korzystanie z którejkolwiek z e-Usług podlega niniejszym Warunkom i wszelkim instrukcjom zawartym w module lub jako oddzielny podręcznik użytkownika. Niekorzystanie z eServices zgodnie z takimi instrukcjami będzie stanowiło niewłaściwe użycie i będzie uważane za naruszenie niniejszych Warunków.

a. Fakturowanie / usługi płatnicze

(1) Dostęp do eServices może wiązać się z uiszczeniem Opłat, które zostaną zafakturowane bezpośrednio dla Użytkowników przez Podmioty powiązane.

(2) Informacje dotyczące faktur i metody płatności zostaną bezpośrednio przekazane Użytkownikom przez podmioty stowarzyszone.

(3) W przypadku korzystania z tej usługi wszelkie związane z nią opłaty będą naliczane wyłącznie na koncie.

b. Dodatkowe lub inne usługi

Oferta usług może się zmieniać od czasu do czasu i mogą być dodawane nowe usługi. Wszystkie e-Usługi podlegają niniejszym Warunkom, nawet jeśli nie zostały wyraźnie wymienione w niniejszym dokumencie. Korzystanie ze wszystkich eServices musi być ściśle zgodne z instrukcjami zawartymi w odpowiednich modułach, a także w każdym oddzielnym podręczniku użytkownika. Niezastosowanie się do tych instrukcji będzie stanowić naruszenie niniejszych Warunków i nieuprawnione korzystanie ze strony / aplikacji.

O. Ograniczenie odpowiedzialności

Wyraźnie zwalniasz i zwalniasz NEOVIA z wszelkich roszczeń dotyczących szkody wynikającej z przyczyn pozostających poza kontrolą NEOVIA, w tym między innymi awarii sprzętu elektronicznego lub mechanicznego lub linii komunikacyjnych, problemów z połączeniami telefonicznymi lub innymi, wirusów komputerowych, nieuprawnionego dostępu, kradzieży, błędy operatora, trudne warunki pogodowe, trzęsienia ziemi lub klęski żywiołowe, strajki lub inne problemy pracownicze, wojny lub ograniczenia rządowe.

Ponadto w żadnym wypadku NEOVIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub wtórne wynikające z korzystania lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem ze strony internetowej / aplikacji, z opóźnieniem lub niemożnością korzystania z witryny / aplikacji. lub w przypadku jakichkolwiek informacji, usług, programów, produktów i materiałów dostępnych za pośrednictwem strony internetowej / aplikacji NEOVIA, niezależnie od tego, czy są one oparte na umowie, czynach niedozwolonych, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, nawet jeśli NEOVIA została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

P. Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić NEOVIA i jej Podmioty Stowarzyszone oraz wszystkich ich pracowników, agentów, dyrektorów, funkcjonariuszy, akcjonariuszy, prawników, następców i cesjonariuszy od wszelkich roszczeń, postępowań, odszkodowań, obrażeń, zobowiązań straty, koszty i wydatki (w tym uzasadnione honoraria prawników i wydatki na postępowania sądowe) związane z naruszeniem niniejszych Warunków lub wynikające z takiego naruszenia.

Q. Władza prawna

Zobowiązujesz się, oświadczasz i gwarantujesz, że:

a. Rozumiesz i potwierdzasz, że Twoja akceptacja niniejszych Warunków użytkowania skutkuje ważną i wiążącą umową;

b. Masz prawne i inne wymagane upoważnienie do zawarcia niniejszych Warunków z ważnym i wiążącym skutkiem dla Ciebie i / lub dowolnego podmiotu, który reprezentujesz i w imieniu którego zawierasz Warunki;

c. Będziesz korzystać z eServices wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami.

R. Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa

Oprócz powyższego zobowiązania odszkodowawczego, jeśli odkryjesz lub zostaniesz powiadomiony o naruszeniu lub potencjalnym naruszeniu bezpieczeństwa w odniesieniu do jakichkolwiek danych osobowych dostarczonych lub udostępnionych przez NEOVIA, niezwłocznie (i) powiadomisz NEOVIA o takim naruszeniu lub potencjalnym naruszenia oraz (ii) jeśli odpowiednie dane były w posiadaniu lub pod kontrolą użytkownika, w tym między innymi w przypadkach, w których takie posiadanie lub kontrola była dozwolona przez niniejsze Warunki w momencie takiego naruszenia lub potencjalnego naruszenia, niezwłocznie (a) zbadasz takie lub potencjalne naruszenie, (b) poinformuje NEOVIA o wynikach takiego dochodzenia, (c) pomoże NEOVIA podejmować uzasadnione handlowo wysiłki w celu utrzymania poufności takich informacji oraz (d) pomoże NEOVIA w uzasadnionych przypadkach, aby wyegzekwować prawa NEOVIA oraz aby umożliwić Firmie przestrzeganie dowolnego prawa stanowego lub federalnego wymagającego powiadomienia o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa w odniesieniu do wszelkich osób wiarygodne informacje dotyczące osób, których dane dotyczą, których dotyczą lub których dotyczy.

S. Egzekwowanie bezpieczeństwa w witrynie / aplikacji

Faktyczne lub usiłowanie nieuprawnionego korzystania z witryny / aplikacji może skutkować wszczęciem postępowania karnego i / lub cywilnego zgodnie z obowiązującym prawem. NEOVIA zastrzega sobie prawo do przeglądania, monitorowania i rejestrowania aktywności w witrynie / aplikacji bez powiadomienia lub zgody użytkownika, w tym między innymi poprzez archiwizację powiadomień lub komunikatów przesyłanych przez użytkownika za pośrednictwem witryny / aplikacji lub w jakikolwiek inny sposób. Wszelkie informacje uzyskane w wyniku monitorowania, przeglądania lub rejestrowania podlegają przeglądowi przez organy ścigania w związku z dochodzeniem lub ściganiem możliwej przestępczej lub niezgodnej z prawem działalności na stronie internetowej / aplikacji, a także ujawnianiu wymaganym przez lub na mocy obowiązującego prawa lub powiązanej agencji rządowej. działania. NEOVIA będzie również stosować się do wszystkich nakazów sądowych dotyczących wniosków o takie informacje. Oprócz powyższego, NEOVIA zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez powiadomienia, do modyfikowania, zawieszania, kończenia lub przerywania działania lub dostępu do strony internetowej / aplikacji w celu ochrony strony internetowej / aplikacji, NEOVIA lub NEOVIA biznes.

T. Okres obowiązywania i wypowiedzenie

Niniejsze Warunki i Twoje prawo do korzystania z obszarów witryny / aplikacji chronionych hasłem zaczną obowiązywać w momencie kliknięcia przycisku „AKCEPTUJĘ” lub zainstalowania, uzyskania dostępu lub zalogowania się do chronionego hasłem obszaru witryny / aplikacji i są skuteczne do zakończenia, jak określono poniżej. Ponadto NEOVIA zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie i na uzasadnionych podstawach, które obejmują między innymi wszelkie uzasadnione przekonanie o oszukańczej lub niezgodnej z prawem działalności lub działaniach lub zaniechaniach, które naruszają jakikolwiek warunek lub warunek niniejszych Warunków, do odmowy dostępu do strona internetowa / aplikacja w celu ochrony jej nazwy i wartości firmy, jej działalności i / lub innych Użytkowników, a niniejsze Warunki również automatycznie wygasną, jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać niniejszych Warunków, z zastrzeżeniem praw do przetrwania określonych poniżej. Wypowiedzenie będzie skuteczne bez powiadomienia. NEOVIA zastrzega sobie prawo do dezaktywacji konta użytkownika na stronie internetowej / aplikacji i usunięcia wszystkich danych w nich zawartych (w tym materiałów użytkownika) bez uprzedzenia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeśli nie zalogujesz się na swoje konto użytkownika przez okres dłuższy niż osiemnaście (18 ) miesięcy. Możesz również wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, zaprzestając korzystania ze strony internetowej / aplikacji, ale wszystkie obowiązujące postanowienia niniejszych Warunków będą obowiązywać po wypowiedzeniu, jak określono poniżej. Oprócz sekcji różnych poniżej, postanowienia dotyczące praw własności NEOVIA, informacji zwrotnych, odszkodowania, zrzeczenia się gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności i obowiązującego prawa będą obowiązywać po rozwiązaniu niniejszych Warunków z dowolnego powodu.

Jeżeli (i) Użytkownik i / lub jakikolwiek podmiot występujący w umowie sprzedaży i / lub (ii) towary i związane z nimi H.S. Kod zadeklarowany przez Użytkownika i / lub Ty podlegasz lub staniesz się przedmiotem Sankcji Gospodarczych, świadcząc o wykonywaniu Usług z naruszeniem wspomnianych Sankcji Gospodarczych, NEOVIA będzie uprawniona do natychmiastowego rozwiązania wszelkich umów z Użytkownikiem i / lub Tobą, bez żadnej rekompensaty. Jeśli kontenery z towarami są już załadowane na pokład statku, można je wyładować w dowolnym miejscu i czasie, które NEOVIA uzna za dogodne, na Państwa lub na koszt użytkownika.

U. Prawo rządowe

Korzystanie z tej strony internetowej / aplikacji podlega prawu francuskiemu. Wszelkie spory powstałe w związku z ich używaniem będą rozstrzygane wyłącznie przez Tribunal de Commerce de Vannes we Francji.

V. Różne

a. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków, grożące lub faktyczne, spowoduje nieodwracalne szkody dla NEOVIA, takie szkody nie będą wymierne w postaci odszkodowań pieniężnych, a NEOVIA nie miałaby odpowiedniego środka prawnego. W związku z tym zgadzasz się, że NEOVIA będzie uprawniona, oprócz innych dostępnych środków, do ubiegania się o nakaz sądowy lub innego odpowiedniego słusznego zadośćuczynienia i uzyskania go od sądu właściwej jurysdykcji, ograniczając wszelkie naruszenia, grożące lub rzeczywiste, twoich zobowiązań wynikających z któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunki. W związku z tym użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich wymogów, aby NEOVIA wnosiła kaucję lub inne zabezpieczenie w przypadku, gdy NEOVIA wystąpi o jakiekolwiek nakazowe lub słuszne zadośćuczynienie lub zostanie jej przyznane w celu wyegzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków.

b. Strony zgadzają się, że niniejsze Warunki są korzystne dla stron niniejszej Umowy, a także licencjodawców NEOVIA. W związku z tym niniejsze Warunki dotyczą Ciebie i nie możesz przenosić swoich praw ani obowiązków na żadną inną osobę lub podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody NEOVIA.

c. Jeśli NEOVIA nie będzie nalegać na ścisłe wykonanie któregokolwiek z niniejszych Warunków, nie będzie działać jako zrzeczenie się przez NEOVIA tego lub jakiegokolwiek późniejszego niewykonania lub niewykonania zobowiązania.

d. Jeśli którekolwiek postanowienie (lub jego część) zawarte w niniejszych Warunkach zostanie uznane za nieważne, nieważne lub w inny sposób niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji lub z powodu konfliktu z obowiązującym przepisem rządowym, takie ustalenie nie będzie miało wpływu na pozostałe postanowienia ( lub ich części) zawarte w niniejszym dokumencie oraz niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne klauzule zostaną zmodyfikowane zgodnie z obowiązującym prawem w sposób najbardziej zgodny z intencją języka oryginalnego.

e. Pomiędzy użytkownikiem a firmą NEOVIA nie istnieje żadna umowa typu joint venture, partnerstwo, stosunek pracy lub agencja w wyniku niniejszych Warunków lub korzystania z witryny / aplikacji.

f. Nagłówki zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny.