Nota prawna

Wydawca
Strona internetowa Wisium (zwana dalej „Stroną”) jest publikowana i stanowi własność : NEOVIA SAS, spółki zarejestrowanej zgodnie z prawem francuskim pod numerem 636 320 038 o kapitale 30.589.692 euro, posiadający numer identyfikacyjny VAT: FR29636320038 i mającej siedzibę w Talhouet, 56250 Saint-Nolff, Francja (dalej zwanej „Wydawcą”).

Z Wydawcą można się kontaktować w następujący sposób:

Hosting
Strona jest hostowana przez:

LINKBYNET
5/9 Rue de l’Industrie
93200 Saint-Denis
Francja

UWARUNKOWANIA PRAWNE

Uzyskując dostęp do tej Witryny, użytkownik akceptuje bez ograniczeń następujące warunki prawne. Wydawca może, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, zmienić te warunki prawne.

Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, zaleca się regularne sprawdzanie poniższych warunków prawnych, zawartych na tej stronie internetowej, mających zastosowanie do użytkownika, w celu zapoznania się z najnowszymi zmianami, a użytkownik akceptuje te zmiany:

Wydawca może, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, zmienić lub zaktualizować informacje zawarte w niniejszej Witrynie, jak również usługi w niej wyszczególnione.

W żadnym wypadku ani w żadnym przypadku Wydawca ani żadna osoba trzecia związana z Wydawcą nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, związane z lub wynikające z dostępu do niniejszej Witryny i/lub korzystania z informacji w niej zawartych.

Podając informacje na tej stronie, zgadzasz się, że te informacje mogą być przekazane zainteresowanej stronie wyłącznie w celach sprzedaży, a Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z błędnego lub nieuzasadnionego przekazania informacji osobom trzecim, ani za nieuprawniony dostęp osób trzecich do tych informacji. Wydawnictwo nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładne lub poufne informacje przekazane w ramach tej usługi.

Serwis i cała jego zawartość (architektura, karta graficzna, teksty, fotografie, ilustracje, oprogramowanie, obrazy, sekwencje animowane, elementy dźwiękowe itp.) są własnością Wydawcy lub osób trzecich, które udzieliły Wydawcy upoważnienia do ich wykorzystania i podlegają oraz są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące własności intelektualnej (prawa autorskie, znaki towarowe, projekty i modele itp.)

W żadnym wypadku ani w żadnym przypadku Wydawca, jego filie, podmioty stowarzyszone, partnerzy, agenci, przedstawiciele i wszelkie osoby zaangażowane w opracowanie niniejszej Witryny nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte lub działania podjęte po zapoznaniu się z niniejszą Witryną, ani za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty, w tym, ale nie tylko, sprzedaż, utratę zysku lub informacji, poniesione w wyniku dostępu do niniejszej Witryny i/lub działania na podstawie informacji w niej zawartych.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania wirusa komputerowego. Nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieuprawnionego dostępu osób trzecich do jakichkolwiek informacji, danych lub kodów dostępu zawartych w niniejszej Witrynie.

Niniejsza nota prawna stanowi całość porozumienia zawartego pomiędzy Wydawcą a użytkownikami. Korzystanie z tej strony internetowej podlega prawu francuskiemu. Wszelkie spory powstałe w związku z jej użytkowaniem będą rozstrzygane wyłącznie przez Tribunal de Commerce de Vannes we Francji.

Wydawca stosuje się do programu Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA dotyczącego wymiany gospodarczej i handlowej z udziałem podmiotu amerykańskiego. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej OFAC: http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z EMEAI_Corp_Comms@adm.com pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres: Legal Department, Talhouët, 56250 Saint-Nolff, Francja.

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2021 r.