Informacja o polityce prywatności online

A. WPROWADZENIE
B. CEL I PODSTAWA PRAWNA
C. INFORMACJE OGÓLNE

A. WPROWADZENIE

1. Przegląd

Jesteśmy zobowiązani do ochrony poufności, dokładności i integralności wszelkich danych osobowych przekazywanych nam przez Użytkownika. Zawsze staramy się chronić takie dane przed przywłaszczeniem, utratą, niewłaściwym użyciem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem i/lub modyfikacją. Gromadzimy tylko dane osobowe, które są istotne dla naszych opisanych celów.

2. Zakres

Niniejsza Informacja o polityce prywatności online („Informacja”) została stworzona dla wszystkich użytkowników witryny, dostawców, klientów i/lub stron trzecich w celu zapewnienia odpowiednich informacji i wykazania, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w sposób zgodny z prawem i odpowiedzialny.

Należy pamiętać, że niektóre informacje mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy Użytkownika dotyczą przepisy Rozporządzenia UE 2016/679 (RODO). Przepisy RODO dotyczą Użytkownika, o ile przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w kontekście działalności odpowiedniego zakładu w Unii Europejskiej lub gdy złożono ofertę na towary lub usługi bądź monitorowano zachowanie Użytkownika, który znajduje się na terenie Unii Europejskiej.

3. Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest podmiot odpowiedzialny za stronę internetową odwiedzaną przez Użytkownika. Informacje o administratorze danych podano w odpowiedniej nocie prawnej. Użytkownik zawsze może skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych, aby uzyskać więcej informacji na temat administratora jego danych osobowych lub w przypadku jakichkolwiek innych ogólnych pytań lub wątpliwości.

Europejski inspektor ochrony danych

na adres ADM Germany GmbH

Ferdinandstraße 5

20095 Hamburg

Niemcy

Telefon: 0049 (0) 40 3013 774

Adres e-mail: PrivacyEU@adm.com

B. CEL I PODSTAWA PRAWNA

Poniżej opisano, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, cel tego przetwarzania oraz podstawę prawną zgodnie z RODO, jeśli dotyczy:

1. UŻYTKOWNICY WITRYNY INTERNETOWEJ

1.1 Korzystanie z witryny internetowej

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • zapewnienia funkcjonowania i optymalizacji naszej witryny;
 • zrozumienia zainteresowań Użytkownika;
 • dostarczania informacji, produktów i usług;
 • prezentacji zindywidualizowanych reklam.

Niektóre dane techniczne przetwarzamy za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza naszą witrynę.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie funkcjonowania naszej witryny internetowej, bezpieczeństwo IT, zrozumienie zainteresowań użytkowników, dostarczanie informacji i prezentacja zindywidualizowanych reklam.

1.2 Komunikacja, pobieranie i kalkulatory          

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • umożliwienia Użytkownikowi korzystania z formularza kontaktowego;
 • umożliwienia Użytkownikowi bezpośredniego kontaktu z nami na podany adres e-mail;
 • umożliwienia Użytkownikowi pobierania materiałów odpowiadających jego zainteresowaniom lub korzystania z dostarczanych przez nas kalkulatorów związanych z paszami.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i umożliwienie mu pobierania odpowiednich materiałów.

1.3 Rekrutacja

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • ułatwienia złożenia podania o pracę i jego oceny;
 • dalszego kontaktu z Użytkownikiem.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub inne przepisy krajowe zezwalające na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy. W przypadku, gdy taka podstawa prawna będzie miała zastosowanie, poinformujemy o tym Użytkownika osobno.

1.4 Handel elektroniczny (zakupy w witrynie)

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • ułatwienia zakupu;
 • zarządzania zamówieniami;
 • kontaktu z Użytkownikiem.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

1.5 Portale

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi dostępu do naszych portali;
 • umożliwienia zakupu przedmiotów i zarządzania zamówieniami Użytkownika;
 • pobierania zasobów i uzyskiwania do nich dostępu;
 • obsługi klienta i komunikacji z nim.

W przypadku, gdy zawarliśmy umowę z Użytkownikiem, podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku braku takiej umowy podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość udostępnienia Użytkownikowi naszego portalu, ułatwienia mu zakupów, dostarczenia informacji stosownych do zainteresowań Użytkownika i utrzymywania z nim kontaktu.

1.6 Biuletyn

Jeśli Użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania biuletynu i wyrazi zgodę na to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, będziemy używać jego adresu e-mail do regularnego przesyłania naszego biuletynu i powiązanych materiałów promocyjnych. Aby otrzymywać nasz biuletyn, wystarczy wypełnić tylko wymagane pola. Dodatkowe informacje dostarczone przez Użytkownika zostaną wykorzystane przez nas wyłącznie w celu dostosowania usługi do jego potrzeb.

Można zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu w dowolnym momencie, klikając łącze wysyłane każdorazowo z biuletynem. Zamiast tego można w dowolnej chwili wysłać prośbę o anulowanie subskrypcji na adres PrivacyEU@adm.com.

1.7 Łącza zewnętrzne


Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do stron zewnętrznych. Użytkownik może zostać zaproszony do udostępnienia naszej strony i/lub treści we własnym profilu, lecz jest to całkowicie dobrowolne i odbywa się poprzez kliknięcie łączy.

Kliknięcie takiego łącza spowoduje przeniesienie z naszej strony internetowej i połączenie z witryną organizacji lub firmy wybranej przez Użytkownika. Nawet jeśli istnieje powiązanie między nami a taką witryną, możemy nie mieć żadnej kontroli nad połączonymi stronami i nie sugerujemy poparcia dla działań tych witryn. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, niniejsza Informacja nie reguluje praktyk gromadzenia danych i korzystania z nich przez te witryny i nie możemy zapewnić, że praktyki te są zgodne ze standardami ochrony danych zawartymi w tej Informacji.

Odwiedzając witrynę połączoną z niniejszą witryną, Użytkownik powinien zapoznać się z praktykami dotyczącymi prywatności w odwiedzanej witrynie.

1.8 Pliki cookie

Używamy banerów plików cookie w naszych witrynach internetowych, aby umożliwić Użytkownikowi zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie i wyrażenie zgody na opcjonalne pliki cookie przed ich aktywacją. Należy pamiętać, że za pomocą tego narzędzia nie można dezaktywować niezbędnych plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie podano w specjalnej uwadze dotyczącej plików cookie.

2. KLIENCI, DOSTAWCY, PARTNERZY I INNE OSOBY

2.1 Zarządzanie stosunkami umownymi

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • zarządzania osobami kontaktowymi,
 • ułatwienia realizacji stosunku umownego oraz wypełniania praw i obowiązków wynikających z umowy,
 • ułatwienia komunikacji.

W przypadku istnienia bezpośredniego stosunku umownego podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku braku bezpośredniego stosunku umownego podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasze prawnie uzasadnione interesy to zarządzanie osobami kontaktowymi w zakresie komunikacji i obsługi klienta, realizacja stosunku umownego oraz powiązanych praw i obowiązków, a także komunikacja.

2.2 Marketing

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • przesyłania materiałów marketingowych, takich jak wiadomości e-mail i/lub biuletyny;
 • umożliwienia Użytkownikowi uczestnictwa w konkursach z nagrodami lub korzystania z innych ofert promocyjnych;
 • przesyłania informacji technicznych i/lub aktualizacji informacji prawnych.

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzanie takie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli Użytkownik w przeszłości zakupił u nas towary lub usługi, możemy mu wysłać podobne materiały promocyjne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym prawnie uzasadnionym interesem jest w tym przypadku promocja naszych produktów.

C. INFORMACJE OGÓLNE

1. Odbiorcy danych osobowych Użytkownika

Poniżej podano informacje o odbiorcach danych osobowych Użytkownika. Udostępniamy dane osobowe Użytkownika tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Nigdy nie udostępnimy danych osobowych Użytkownika bez ważnego powodu lub interesu związanego z celami wymienionymi powyżej.

1.1 Udostępnianie wewnętrzne i w ramach podmiotów stowarzyszonych

Udostępnimy dane osobowe Użytkownika wewnętrznie, a być może również naszym podmiotom stowarzyszonym, o ile zaistnieje taka potrzeba. Dane Użytkownika udostępniamy tylko wtedy, gdy mamy ku temu określony powód.

1.2 Niestowarzyszone strony trzecie

 1. Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika niestowarzyszonym stronom trzecim, które wykonują funkcje administracyjne, marketingowe, profesjonalne, płatnicze lub związane ze wsparciem technicznym.
 2. Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika niestowarzyszonym stronom trzecim, z którymi zawieramy umowy joint venture, umowy dotyczące wykorzystania marki lub inne strategiczne sojusze, bądź w przypadku sprzedaży, fuzji, restrukturyzacji, likwidacji lub innego podobnego zdarzenia.
 3. Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika niestowarzyszonym stronom trzecim, które pomagają nam przetwarzać wnioski Użytkownika dotyczące transakcji z nami, takie jak przetwarzanie wniosku kredytowego, przeprowadzanie przeglądu historii na podstawie informacji referencyjnych, zarządzanie informacjami o naszym koncie, ułatwianie handlu i przetwarzanie płatności.
 4. Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika stronom trzecim, które pomagają nam w prowadzeniu naszych portali rekrutacyjnych lub z którymi zawarliśmy umowy.
 5. W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika są przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami (CRM), jego dane osobowe będą udostępniane firmom, które świadczą takie usługi, oraz będą odpowiednio przetwarzane przez te firmy.
 6. W przypadku korzystania przez nas z usług zewnętrznych dostawców wspierających nas w działaniach promocyjnych i/lub reklamowych dane osobowe Użytkownika zostaną im odpowiednio udostępnione.
 7. O ile jest to konieczne do realizacji stosunku umownego, będziemy udostępniać dane Użytkownika naszym partnerom, klientom i dostawcom (w tym partnerom logistycznym).

1.3 Organy regulacyjne

Możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych zgodnie z prawem lub procedurą prawną na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, dochodzenia w sprawie naruszeń, interakcji z rządowymi bazami danych służącymi zwalczaniu oszustw, ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszych baz danych lub niniejszej witryny internetowej, ochrony i obrony naszych praw lub własności, ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników naszej witryny, podejmowania środków ostrożności przed odpowiedzialnością prawną, ochrony roszczeń prawnych i interesów naszych i Użytkownika, obrony w sprawie sądowej i przestrzegania wymogów organizacji rządowych. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z odpowiednimi organami, gdy na naszej stronie internetowej dojdzie do działań, które są nielegalne lub naruszają nasze zasady.

2. Przekazywanie danych do krajów trzecich i/lub organizacji międzynarodowych

Jeśli Użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej, gromadzone dane osobowe mogą być przetwarzane w kraju, w którym adekwatność tych przepisów w zakresie ochrony danych nie została zatwierdzona decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. Na przykład niektórzy usługodawcy mają swoje siedziby poza UE. Ponadto z uwagi na to, że administrator danych osobowych Użytkownika jest podmiotem zależnym korporacji z siedzibą w USA, przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w USA. Przekazując dane osobowe w ten sposób, zapewnimy, że zawarte zostaną wszelkie umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z akceptowalnym standardem UE na podstawie standardowych klauzul umownych UE dotyczących przekazywania danych osobowych lub innych dopuszczalnych środków, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia Użytkownikowi i jego danym.

Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób chronimy dane osobowe Użytkownika w takich okolicznościach można uzyskać, kontaktując się z inspektorem ochrony danych z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych powyżej lub kontaktując się z nami pod adresem PrivacyEU@adm.com.

3. Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe Użytkownika wyłącznie przez uzasadniony okres stosowny do naszych celów przetwarzania i/lub przez okres wymagany przez obowiązujące prawo. Nie przetwarzamy danych Użytkownika dłużej niż jest to konieczne.

Więcej informacji na temat okresów przechowywania przez nas danych można uzyskać, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych powyżej.

4. Prawa Użytkownika

Tam, gdzie ma zastosowanie RODO, Użytkownik może wykonać działania związane z przetwarzaniem jego danych. Użytkownik może skorzystać z poniższych informacji kontaktowych, aby:

 • zażądać dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO: Użytkownik ma prawo zażądać informacji, czy przetwarzamy dotyczące go dane osobowe, a następnie dostępu do tych danych osobowych.
 • zażądać sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO: Użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne, w tym w poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
 • zażądać usunięcia swoich danych zgodnie z art. 17 RODO: Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące zatrzymywania danych osobowych.
 • zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas jego danych zgodnie z art. 18 RODO:Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w szczególnych okolicznościach.
 • zażądać umożliwienia przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO: W niektórych okolicznościach Użytkownik może być uprawniony do żądania przekazania mu jego danych osobowych w formacie do odczytu maszynowego. Ma to zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) lub przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. To prawo do przenoszenia danych obejmuje prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi.
  wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych zgodnie z art. 21 RODO: Jeśli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e), do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) lub do celów marketingu bezpośredniego i związanego z nim profilowania (art. 21 ust. 2), Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o podstawy związane z jego szczególną sytuacją. W przypadku marketingu bezpośredniego Użytkownik może wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez uzasadnienia ze skutkiem na przyszłość.  
 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

5. Skargi

Użytkownik może złożyć ogólną skargę dotyczącą swoich danych osobowych do organu nadzorczego w odniesieniu do przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika.

6. Podawanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przekazanie nam danych osobowych przez Użytkownika jest niezbędne do realizacji przez nas stosunku umownego. Jeżeli przetwarzanie przez nas danych odbywa się na innej podstawie prawnej, Użytkownik nie musi udostępniać nam swoich danych osobowych. Często jednak bez takich danych osobowych nie będzie możliwe osiągnięcie zamierzonego celu lub cel ten zostanie spełniony wyłącznie w ograniczonym zakresie.