Zákonné Oznámení

  1. Vydavatel

Webovou stránku Wisium (dále jen „Webová stránka“ nebo „Aplikace“) publikuje a vlastní: NEOVIA SAS, společnost registrovaná podle francouzského práva pod číslem 636 320 038 s kapitálem 30 589 692 eur, vlastnící identifikační číslo pro DPH FR29636320038 a mající sídlo v Talhouet, 56250 Saint-Nolff, Francie (dále jen „Vlastník).

Vlastníka lze kontaktovat následujícím způsobem:

  • Hosting

Webová stránka / Aplikace je hostována:

LINKBYNET
5/9 Rue de l’Industrie
93200 Saint-Denis
Francie

  • Právní podmínky

Přístupem na tuto Webovou stránku / Aplikaci přijímáte bez omezení následující právní podmínky. Vydavatel může kdykoli a bez předchozího upozornění upravit tyto právní podmínky.

Při přístupu na tuto Webovou stránku / Aplikaci se vám proto doporučuje pravidelně kontrolovat následující právní podmínky, část a součást této Webové stránky / Aplikace, abyste měli přehled o nejnovějších úpravách a tyto úpravy přijímáte:

Vydavatel může kdykoli a bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat informace obsažené na této Webové stránce / Aplikaci, jakož i její zde podrobně popsané služby.

V žádném případě ani za žádných okolností nenese vydavatel nebo jakákoli třetí strana spojená s vydavatelem odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody spojené s přístupem k tomuto Webu / Aplikaci a / nebo použitím informací v něm obsažených.

Poskytnutím informací na této Webové stránce / Aplikaci souhlasíte s tím, že tyto informace mohou být poskytnuty zúčastněné straně výhradně pro prodejní účely a že vydavatel nebude odpovědný za žádné přímé ani nepřímé ztráty vyplývající z nesprávného nebo neoprávněného přenosu informací třetí straně ani za neoprávněný přístup jakékoli třetí strany k těmto informacím. Vydavatel rovněž nebude odpovědný za žádné nepřesné nebo důvěrné informace poskytnuté v rámci této služby.

Web / Aplikace a veškerý její obsah (architektura, grafická listina, texty, fotografie, ilustrace, software, obrázky, animované sekvence, zvukové komponenty atd.) jsou majetkem vydavatele nebo třetích stran, které vydavateli udělily povolení k jejich použití a podléhají a jsou chráněny platnými právními předpisy o duševním vlastnictví (autorská práva, ochranné známky, vzory a modely atd.).

V žádném případě a za žádných okolností nenese Vydavatel, jeho dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partneři, zástupci a jakákoli osoba podílející se na vypracování této Webové stránky / Aplikace odpovědnost za jakákoli rozhodnutí nebo opatření přijatá po prohlížení této Webové stránky / Aplikace nebo za jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty, mimo jiné včetně prodeje, ztráty zisku nebo informací, ke kterým došlo při přístupu na tuto Webovou stránku / Aplikaci a / nebo při jednání na základě informací v nich obsažených.

Vydavatel nenese odpovědnost za škody způsobené počítačovým virem. Rovněž nebude odpovědný za jakékoli škody vyplývající z neoprávněného přístupu jakékoli třetí strany k jakýmkoli informacím, datům nebo přístupovým kódům obsaženým na této Webové stránce / Aplikaci.

Tyto podmínky používání tvoří úplnou dohodu uzavřenou mezi vydavatelem a uživateli. Tato Webová stránka / Aplikace je chráněna podle francouzského práva. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s jejím používáním budou probíhat pod francouzskou jurisdikcí.

Vydavatel je v souladu s Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva financí, pokud jde o ekonomickou a obchodní výměnu zahrnující americký subjekt. Všechny podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách OFAC: http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/

Další informace vám poskytne právní oddělení prostřednictvím e-mailu na adrese EMEAI_Corp_Comms@adm.com k rukám právního oddělení, Talhouet, 56250 Saint-Nolff, France.

Poslední aktualizace: 1. července 2020