Podmínky použití

„Podmínky použití“ společnosti ADM je smlouva, se kterou musí všichni uživatelé souhlasit a dodržovat je, aby mohli používat web nebo aplikaci.

A. Platnost
B. Předmět změny
C. Definice
D. Oprávněné používání
E. Neoprávněné používání
F. Povinnosti Uživatele
G. Žádosti a pokyny
H. Ochrana hesel
I. Majetková práva
J. Poskytování e Služeb
K. Správnost obsahu
L. Další zřeknutí se záruk
M. Uživatelský obsah
N. e Služby
O. Omezení odpovědnosti
P. Odškodnění
Q. Právní autorita
R. Oznámení o narušení bezpečnosti
S. Prosazování zabezpečení na webu / aplikaci
T. Doba platnosti a ukončení
U. Rozhodné právo
V. Různá ustanovení

A. Platnost

 1. Podmínky použití (dále jen „Podmínky“) se vztahují na veškeré používání webových stránek / aplikace NEOVIA a jiných heslem chráněných oblastí webových stránek / aplikace NEOVIA.
 2. Tyto Podmínky nahrazují jakoukoli předchozí dohodu o e-Službách, která mohla být uzavřena mezi společností NEOVIA a Uživatelem.
 3. Tyto podmínky nejsou kupní smlouva a pokud zde není výslovně uvedeno jinak, nebudou mít vliv na podmínky jakékoli kupní smlouvy ani nebudou součástí žádné kupní smlouvy se společností NEOVIA.
 4. NEOVIA má právo kdykoli odmítnout poskytovat jakékoli služby, u nichž se důvodně domnívá, že porušují tyto Podmínky, nejsou v souladu s ekonomickými sankcemi, jsou nedovolené, nezákonné nebo takové, které není možné provést z bezpečnostních důvodů.

B. Předmět změny

NEOVIA může kdykoli a bez předchozího upozornění upravit tyto právní podmínky. Používání těchto e-Služeb přijímáte tyto úpravy. Doporučujeme vám proto pravidelně kontrolovat právní podmínky, abyste měli přehled o nejnovějších úpravách.

C. Definice

 1. Účet” znamená osobní a nepřenosný internetový účet, který je přiřazen zákazníkovi a umožňuje přístup k e-Službám.
 2. Přidružená společnost” znamená jakýkoli subjekt, který přímo ovládá, je ovládán nebo je pod společnou kontrolou se společností NEOVIA. „Ovládání“ pro účely této definice znamená přímé nebo nepřímé vlastnictví 50 % hlasovacích podílů nebo jinak držení více než 50 % hlasovacích práv v ovládaném subjektu.
 3. Zástupce” znamená jakéhokoli relevantního zástupce společnosti NEOVIA nebo jejích přidružených společností, který zasahuje do výkonu e-Služeb.
 4. Obsah” znamená jakékoli informace, data, dokument, text, obrázek nebo jiný materiál generovaný nebo jinak zpřístupněný Uživateli prostřednictvím webové stránky / aplikace NEOVIA.
 5. Ekonomické sankce” znamená jakékoli mezinárodní a národní ekonomické sankce, například sankční režimy uvalené OSN, Evropskou unií, Spojeným královstvím a USA a / nebo jakýmkoli jiným relevantním státem, organizací nebo unií a jejich odpovídající seznamy zakázaných entit, jako je například Special Designated National and Blocked Persons List (OFAC) Seznam osob a subjektů Evropské unie, na které se vztahují finanční sankce.
 6. e-Služby” znamená všechny informace a služby, které Uživatel získal k používání webové stránky / aplikace.
 7. Poplatky” znamená licenční poplatky někdy účtované Uživateli za umožnění přístupu na web nebo do aplikace.
 8. NEOVIA” znamená NEOVIA S.A.S. a všechny značky, dceřiné společnosti a / nebo přidružené společnosti skupiny NEOVIA.
 9. Podmínky“ znamená podmínky použití uvedené v tomto dokumentu, včetně jakékoli jiné smlouvy, manuálu, pokynů nebo jiného dokumentu zde zahrnutého formou odkazu.
 10. Uživatelské materiály” znamená jakékoli informace, data nebo jiný obsah nebo materiály zveřejněné nebo nahrané Uživatelem na web / aplikaci NEOVIA.
 11.  „Uživatel” znamená jednotlivce nebo společnost, která má přístup a používá webové stránky / aplikaci s registrací nebo bez registrace prostřednictvím přiřazení hesla nebo jakýchkoli jiných prostředků.
 12. Vy” a „váš” znamená každého jednotlivce přistupujícího k chráněným oblastem webu / aplikace a každou společnost, jejímž jménem jednotlivec přistupuje na web / aplikaci.

D. Oprávněné používání

NEOVIA vám uděluje osobní, odvolatelnou, omezenou, nevýhradní a nepřenosnou licenci k používání webu / aplikace a jakýchkoli programů, služeb, nástrojů, materiálů nebo informací poskytovaných prostřednictvím nebo z webu / aplikace, podmíněnou vaším trvalým dodržováním těchto Podmínek. Tyto Podmínky vám umožňují zobrazovat, tisknout, kopírovat do paměti počítače a stahovat obsah pro vaše vlastní interní obchodní účely podle potřeby k efektivnímu využívání e-Služeb a berete na vědomí, že všechny takové elektronické nebo tištěné kopie obsahu zůstávají majetkem společnosti NEOVIA. Tato omezená licence vám umožňuje používat web / aplikaci pouze pro legitimní obchodní účely.

Licence bude případně udělena až po zaplacení poplatků souvisejících s webem / aplikací.

NEOVIA se zavazuje dodržovat všechny příslušné ekonomické sankce. Vytvoření účtu podléhá předchozí kontrole souladu, aby bylo zajištěno, že uživatel a / nebo jakákoli strana uvedená v kterékoli kupní smlouvě se neobjevuje ani není držena, přímo nebo nepřímo, jakýmikoli subjekty uvedenými na seznamech zakázaných subjektů vydaných jakýmikoli orgány pro ekonomické sankce podle výše uvedené definice. NEOVIA si vyhrazuje právo odmítnout vytvoření účtu, pokud z kontroly souladu vyplývá, že Uživatel a / nebo jakákoli jiná strana, která bude uvedena v kupní smlouvě, se objevuje na některém ze sankčních seznamů nebo je jakýmkoli způsobem spojena se sankcionovaným subjektem.

E. Neoprávněné používání

Pokud není výslovně povoleno jinak, nesmíte používat web / aplikaci žádným způsobem, který není výslovně povolen, ani k žádným nevhodným účelům. Následující činnosti bez omezení představují neoprávněné použití:

 1. Pokud není výslovně povoleno jinak, nesmíte kopírovat, ukládat, reprodukovat, přenášet, distribuovat, zobrazovat, pronajímat, prodávat, upravovat, licencovat, sublicencovat ani komerčně využívat jakýkoli obsah jakýmkoli způsobem, který není výslovně povolen těmito Podmínkami.
 2. Nesmíte upravovat, překládat, dekompilovat, vytvářet odvozená díla, kopírovat, distribuovat, rozebírat, zpětně analyzovat ani jinak používat web / aplikaci žádným způsobem, který není výslovně povolen v tomto dokumentu.
 3. Nesmíte používat žádné automatické zařízení, program, skript, algoritmus nebo metodiku ani žádný manuální proces pro přístup, získávání, kopírování nebo sledování jakékoli části webové stránky / aplikace nebo jakýmkoli způsobem obcházet navigační strukturu nebo prezentaci webu / aplikace, abyste získali nebo se pokusili získat jakékoli materiály, dokumenty nebo informace jakýmkoli způsobem, který společnost NEOVIA záměrně nezpřístupní prostřednictvím webové stránky / aplikace.
 4. Nesmíte se pokusit získat neoprávněný přístup k jakékoli části nebo funkci webové stránky / aplikace, včetně, bez omezení, účtu jiného Uživatele (Uživatelů), nebo k jakýmkoli jiným systémům nebo sítím připojeným k webové stránce / aplikaci nebo k jakémukoli serveru NEOVIA ke kterékoli z e-Služeb nabízených na nebo prostřednictvím webových stránek / aplikace hackováním, „těžbou hesla“ nebo jinými nelegitimními nebo zakázanými prostředky.
 5. Nesmíte zkoumat, skenovat ani testovat zranitelnost webu / aplikace nebo jakékoli sítě připojené k webové stránce / aplikaci, ani neporušovat bezpečnostní nebo autentizační opatření na webu / aplikaci nebo jakékoli síti připojené k webové stránce / aplikaci.
 6. Nesmíte zvrátit vyhledávání, trasování, ani se snažit vystopovat jakékoli informace o kterémkoli jiném uživateli nebo návštěvníkovi webu / aplikace.
 7. Nesmíte podniknout žádné kroky, které by nerozumně nebo nepřiměřeně zatížily infrastrukturu webu / aplikace nebo systém nebo sítě NEOVIA nebo jakékoli systémy a sítě připojené k webové stránce / aplikaci, nebo používat jakékoli zařízení, software nebo způsob práce, který by zasahoval do řádného fungování webové stránky / aplikace nebo jakoukoli transakci prováděnou na webových stránkách / aplikaci nebo s používáním webových stránek / aplikace jinými osobami.
 8. Nesmíte padělat záhlaví, vydávat se za jinou osobu nebo jinak manipulovat s identifikátory, abyste zamaskovali svou identitu nebo původ jakékoli zprávy nebo přenosu, který posíláte společnosti NEOVIA na nebo prostřednictvím webových stránek / aplikace.
 9. Web / aplikaci nesmíte používat nezákonným způsobem nebo způsobem, který by mohl společnost NEOVIA poškodit, znevažovat nebo jinak negativně ovlivnit.

F. Povinnosti Uživatele

 1. Stažením, přístupem nebo použitím webové stránky / aplikace za účelem prohlížení informací a materiálů nebo odesílání informací jakéhokoli druhu, prohlašujete, že jste alespoň v zákonném věku plnoletosti a budete vždy poskytovat pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace při zadávání informací nebo materiálů na webových stránkách / aplikaci, zejména, když poskytnete informace prostřednictvím registračního nebo odesílacího formuláře. Pokud poskytnete jakékoli nepravdivé, nepřesné nebo neúplné informace, společnost NEOVIA si vyhrazuje právo okamžitě ukončit váš přístup k webové stránce / aplikaci a její používání.
 2. Souhlasíte s dodržováním všech příslušných místních, státních, národních a mezinárodních zákonů a předpisů, pokud jde o vaše používání webové stránky / aplikace. Aniž byste omezili obecnost výše uvedeného, souhlasíte s tím, že nebudete používat ani sdělovat žádné jiné straně způsobem, který tyto Podmínky nepovolují, jakékoli osobně identifikovatelné informace, které obdržíte nebo které jsou poskytovány společností NEOVIA v souvislosti s těmito Podmínkami. Tyto Podmínky rovněž výslovně podléhají veškerým platným vývozním zákonům, objednávkám, omezením nebo předpisům. Nebudete exportovat obsah webových stránek / aplikací (nebo k nim přistupovat) bez dodržování těchto zákonů, objednávek, omezení nebo předpisů.
 3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používání internetu a přístup nebo přenosy nebo komunikace s webem / aplikací je výhradně na vaše vlastní riziko. I když se společnost NEOVIA snaží vytvořit bezpečnou a spolehlivou webovou stránku / aplikaci, měli byste si uvědomit, že nelze zaručit důvěrnost jakékoli komunikace nebo materiálu přenášeného na / z webové stránky / aplikace přes internet nebo jinou formu globální komunikační sítě. Společnost NEOVIA proto není odpovědná za bezpečnost jakýchkoli informací přenášených na webovou stránku / aplikaci nebo z ní.
 4. Souhlasíte s tím, že převezmete veškerou odpovědnost týkající se aktivit souvisejících s vaším používáním webové stránky / aplikace, včetně poskytnutí jakékoli podpory nebo splnění požadavků vašich smluv s třetími stranami, získání a úhrady všech licencí a nákladů na software a hardware třetích stran nezbytný pro implementaci webové stránky / aplikace a údržbu a zálohování veškerých dat. Jakákoli podpora, školení, aktualizace, upgrady nebo údržba vyžadovaná pro e-Služby budou k dispozici pouze na základě výhradního uvážení společnosti NEOVIA nebo podle podmínek samostatné písemné dohody se společností NEOVIA.

G. Žádosti a pokyny

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že NEOVIA se může dle vlastního uvážení rozhodnout počítat se všemi požadavky na služby, pokyny, zprávami, dopisy, dohodami, smlouvami, autorizacemi, přijetími, schváleními, závazky a / nebo potvrzeními (dále „Žádosti“), které jste zaslali společnosti NEOVIA prostřednictvím webové stránky / aplikace a že se může dle vlastního uvážení rozhodnout považovat tyto Žádosti za: (a) vyjádření vašeho právního záměru; (b) vámi „napsané“ a „podepsané; a (c) závazné a nezvratné důkazy proti vám. Elektronický podpis, který připojíte prostřednictvím webových stránek / aplikace ke všem Žádostem, bude mít rovnocenný právní účinek jako vlastnoruční podpis. (a) Berete na vědomí, že Žádostem nelze popřít vykonatelnost pouze proto, že jsou uzavírány elektronicky a (b) souhlasíte s tím, že nebudete zpochybňovat platnost nebo vymahatelnost Žádostí podle ustanovení platných zákonů týkajících se toho, zda určité dohody mají být písemné nebo vámi podepsané, abyste jimi byli vázáni. Žádosti, jsou-li předloženy jako důkazy na papíře v jakémkoli soudním, rozhodčím, mediačním nebo správním řízení, budou přípustné ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako ostatní obchodní záznamy vytvořené a vedené v listinné podobě.

H. Ochrana hesel

NEOVIA neodpovídá za neoprávněné používání vašeho hesla nebo účtu. Jakmile vytvoříte své uživatelské jméno a heslo, jste odpovědní za používání osvědčených postupů k ochraně zabezpečení a důvěrnosti hesla a účtu, mimo jiné včetně:

 • Vaše heslo by mělo obsahovat alespoň patnáct (15) znaků a mělo by obsahovat směs velkých písmen, malých písmen, čísel a znaků;
 • Vaše heslo by se mělo pravidelně měnit. NEOVIA doporučuje, abyste jej měnili každých 90 dní;
 • Heslo a informace k účtu musíte udržovat v tajnosti a nesdílet je s žádnou jinou osobou.

Ztratíte-li heslo nebo se dozvíte o přístupu k vašemu účtu někým jiným, souhlasíte s okamžitým oznámením společnosti NEOVIA. Pokud opustíte společnost, jejímž jménem jste zaregistrováni, souhlasíte s oznámením společnosti NEOVIA a okamžitým zrušením účtu.

I. Majetková práva

Tyto Podmínky poskytují pouze omezenou licenci pro přístup a používání webových stránek / aplikace. V souladu s tím výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost NEOVIA nepřenáší žádný podíl nebo vlastnické právo k duševnímu vlastnictví k webovým stránkám / aplikaci na vás nebo na někoho jiného. Veškerý text, grafika, uživatelská rozhraní, vizuální rozhraní, fotografie, zvuky, umělecká díla, algoritmy (včetně umělé inteligence), počítačový kód (včetně html kódu), programy, software, produkty, informace a dokumentace stejně jako design, struktura, výběr, koordinace, výraz, „vzhled a chování“ a uspořádání jakéhokoli obsahu obsažené na webových stránkách / v aplikaci nebo dostupné prostřednictvím webové stránky / aplikace, pokud není uvedeno jinak, jsou vlastněny, kontrolovány a licencovány společností NEOVIA a jejími nástupci a postupníky a jsou chráněny zákonem, mimo jiné včetně všech celosvětově platných zákonů a předpisů o autorských právech, obchodním tajemství, patentech a ochranných známkách. Pokud zde není výslovně uvedeno jinak, NEOVIA neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané právo vám ani jiné osobě na základě jakýchkoli intelektuálních nebo vlastnických práv. V souladu s tím může vaše neoprávněné použití webové stránky / aplikace porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiné zákony o vlastnických právech a také další zákony, předpisy a stanovy.

J. Poskytování e-Služeb

NEOVIA vynaloží komerčně přiměřené úsilí na zpřístupnění e-Služeb. V případě, že e-Služby nebudou k dispozici v důsledku neplnění povinností ze strany společnosti NEOVIA podle těchto podmínek, bude se NEOVIA snažit, s patřičným ohledem na náklady, čas a dopad na ostatní uživatele e-Služeb, napravit jakékoli takové selhání. NEOVIA může kdykoli změnit rozsah e-Služeb nebo informací a materiálů, které jsou k dispozici. V případě, že e-Služby nebo jejich část nejsou k dispozici, nebo pokud nebudete spokojeni s e-Službami nebo jakoukoli jejich částí jakýmkoli způsobem a z jakéhokoli důvodu, je vaším jediným prostředkem okamžité přerušení používání e-Služeb nebo jejich příslušné části a oznámení společnosti NEOVIA o ukončení používání.

K. Správnost obsahu

NEOVIA vynaloží komerčně přiměřené úsilí, aby zajistila, že obsah přesně odráží příslušnou část záznamů NEOVIA uchovávaných v počítačových systémech NEOVIA nebo informací obdržených od třetí strany. NEOVIA však neposkytuje žádné záruky ohledně kvality, přesnosti, úplnosti nebo včasnosti informací. Určitý obsah je poskytován pouze pro informaci a může podléhat změnám. V žádném případě nebude žádné oznámení generované v souvislosti s e-Službami považováno za přijetí závazků nebo odpovědnosti v rozporu s podmínkami kupní smlouvy.

L. Další zřeknutí se záruk

Podle platných právních ustanovení je web / aplikace poskytována „tak, jak je“ a bude používána na vlastní riziko Uživatele bez jakékoli záruky. Uživatel je proto výhradně odpovědný za uchování, zabezpečení a integritu dat, hardwaru a softwaru při používání e-Služeb.

NEOVIA nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli třetí straně ani vůči uživateli ohledně obsahu, přičemž posledně jmenovaný je výhradně odpovědný za uživatelský obsah, který zadává, vytváří, zobrazuje nebo publikuje prostřednictvím webu / aplikace.

NEOVIA neposkytuje žádná prohlášení ani záruky v souvislosti s e-Službami nebo s výsledky, kterých jimi lze dosáhnout, a výslovně se zříká veškerých záruk, výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale bez omezení, jakékoli záruky prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nezasahování nebo jakoukoli jinou implicitní záruku podle jakéhokoli platného zákona. NEOVIA také neposkytuje žádné prohlášení ani záruku, že web / aplikace bude fungovat bezchybně nebo nepřetržitě nebo že jakékoli soubory nebo informace, které stáhnete z webu, neobsahují viry, kontaminaci nebo destruktivní prvky.

M. Uživatelský obsah

 1. Nesete výhradní odpovědnost za přesnost a úplnost všech uživatelských materiálů. Jste odpovědní za přesnost a úplnost komunikace obdržené společností NEOVIA nebo jejími zástupci a za zajištění toho, že dosáhnou zamýšleného účelu uživatele a že jsou správně přeneseny společnosti NEOVIA nebo jejím zástupcům. NEOVIA a její zástupci neodpovídají za zpoždění nebo ztrátu v případě, že obsah komunikace, kterou dostávají, je nepřesný, neúplný nebo pokud sdělení neobdrží.
 2. Pokud požadujete zrušení nebo úpravu komunikace, kterou společnost NEOVIA nebo její zástupci obdrželi, NEOVIA vyvine přiměřené úsilí, aby žádosti vyhověla. Společnost NEOVIA a její zástupci však nenesou odpovědnost za jakékoli selhání při zrušení nebo úpravě takové komunikace.
 3. Zajistíte, aby uživatelské materiály neporušovaly žádná práva k duševnímu vlastnictví ani jiná práva jakékoli třetí strany a nebyly hanlivé, protiprávní, nemorální nebo jinak pravděpodobně porušující nebo porušující jakékoli právo nebo požadavek nebo aby nevedly ke vzniku nároku za ztrátu nebo poškození jakoukoli třetí stranou. Odškodníte a ochráníte před jakoukoli škodou společnost NEOVIA a její přidružené společnosti, přidružené subjekty a zástupce proti jakýmkoli nárokům, ztrátám, činům, řízením, škodám nebo jiným závazkům (včetně škod nebo kompenzace vyplácené společností NEOVIA za účelem kompromisu nebo vyřízení reklamace) a veškerým nákladům na právní zastoupení nebo jiným výdajům vzniklým společnosti NEOVIA nebo jejím přidruženým společnostem v důsledku jakéhokoli skutečného nebo potenciálního porušení tohoto ustanovení.

N. e-Služby

Uživatelé mají možnost vybrat si různé balíčky služeb, které mohou zahrnovat některé nebo všechny níže uvedené služby. Ne všechny služby budou k dispozici všem zákazníkům nebo ve všech oblastech. Některé služby podléhají předběžnému schválení společností NEOVIA a / nebo registraci společnosti NEOVIA a NEOVIA si vyhrazuje právo kdykoli zrušit přístup k jakékoli službě nebo jakoukoli službu kdykoli přerušit nebo upravit. Používání jakékoli z e-Služeb podléhá těmto Podmínkám a jakýmkoli pokynům obsaženým v modulu nebo jako samostatná uživatelská příručka. Pokud nebudete e-Služby používat v souladu s těmito pokyny, bude to znamenat nesprávné použití a bude to považováno za porušení těchto Podmínek.

 1. Fakturace / Platební služby

(a) Přístup k e-Službám může být spojen s platbou poplatků, které budou přidruženými společnostmi fakturovány přímo Uživatelům.

(b) Fakturační údaje a platební metody budou přidruženými společnostmi přímo sděleny Uživatelům.

(c) Pokud je tato služba využívána, veškeré související poplatky budou výhradně na váš účet.

2. Dodatečné nebo jiné služby

Nabídka služeb se může čas od času změnit a mohou být přidány nové služby. Všechny e-Služby podléhají těmto podmínkám, i když zde nejsou výslovně uvedeny. Využívání všech e-Služeb musí být striktně v souladu s pokyny obsaženými v příslušných modulech a v jakékoli samostatné uživatelské příručce. Nedodržení těchto pokynů bude představovat porušení těchto Podmínek a neoprávněné použití webové stránky / aplikace.

O. Omezení odpovědnosti

Výslovně zprošťujete a osvobozujete společnost NEOVIA od jakéhokoli nároku na újmu způsobenou příčinou mimo kontrolu společnosti NEOVIA, mimo jiné včetně poruchy elektronických nebo mechanických zařízení nebo komunikačních linek, problémů s telefonem nebo jiným připojením, počítačových virů, neoprávněného přístupu, krádeže, chyb obsluhy, nepříznivého počasí, zemětřesení nebo přírodní katastrofy, stávky nebo jiných pracovních problémů, války nebo vládních omezení.

V žádném případě NEOVIA nenese odpovědnost za jakékoli nepřímé, represivní, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v důsledku používání webové stránky / aplikace nebo jakkoli spojené s jejím používáním, se zpožděním nebo nemožností používat webovou stránku / aplikaci nebo za jakékoli informace, služby, programy, produkty a materiály dostupné prostřednictvím webové stránky / aplikace NEOVIA, ať už na základě smlouvy, deliktu, objektivní odpovědnosti nebo jinak, i když byla společnost NEOVIA upozorněna na možnost takových škod.

P. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete hájit, odškodňovat a chránit společnost NEOVIA a její přidružené společnosti a všechny jejich příslušné zaměstnance, zástupce, ředitele, funkcionáře, akcionáře, právníky, nástupce a postupníky od a proti veškerým nárokům, řízením, škodám, újmám, závazkům, ztrátám, nákladům a výdajům (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a výdajů na soudní spory), které se vztahují k jakémukoli porušení těchto Podmínek vámi nebo z nich vyplývají.

Q. Právní autorita

Zavazujete se, představujete a zaručujete, že:

 1. Rozumíte a berete na vědomí, že vaše přijetí těchto Podmínek používání vede k platné a závazné dohodě;
 2. Máte zákonné a další potřebné oprávnění k uzavření těchto Podmínek s platným a závazným účinkem pro vás a / nebo jakýkoli subjekt, který zastupujete a jménem kterého tyto podmínky uzavíráte; a
 3. Budete používat e-Služby pouze v souladu s těmito Podmínkami.

R. Oznámení o narušení bezpečnosti

Kromě výše uvedené povinnosti odškodnění, pokud zjistíte nebo jste upozorněni na porušení nebo možné porušení zabezpečení v souvislosti s osobními údaji poskytnutými nebo zpřístupněnými společností NEOVIA, neprodleně (i) oznámíte společnosti NEOVIA takové porušení nebo možné porušení a (ii) pokud příslušné údaje byly ve vašem držení nebo pod kontrolou, mimo jiné v případech, kdy takové držení nebo kontrola byly povoleny těmito Podmínkami v době takového porušení nebo možného porušení, budete okamžitě (a) vyšetřovat takové porušení nebo takové možné porušení, (b) informovat společnost NEOVIA o výsledcích tohoto šetření, (c) pomáhat společnosti NEOVIA s využitím komerčně přiměřeného úsilí se zachováním důvěrnosti těchto informací; a (d) pomáhat společnosti NEOVIA v přiměřené míře při prosazování práv společnosti NEOVIA a umožnění společnosti dodržovat jakýkoli státní nebo federální zákon vyžadující oznámení o jakémkoli narušení bezpečnosti, pokud jde o jakékoli osobní údaje dotčených nebo ovlivněných subjektů údajů.

S. Prosazování zabezpečení na webu / aplikaci

Neoprávněné použití nebo pokus o neoprávněné použití webové stránky / aplikace může vést k trestnímu a / nebo civilnímu stíhání podle příslušných zákonů. NEOVIA si vyhrazuje právo prohlížet, monitorovat a zaznamenávat aktivitu na webových stránkách / aplikaci bez předchozího upozornění nebo svolení od vás, mimo jiné archivací oznámení nebo sdělení zaslaných prostřednictvím webové stránky / aplikace nebo jakýmkoli jiným způsobem. Veškeré informace získané sledováním, kontrolou nebo zaznamenáváním podléhají kontrole ze strany orgánů činných v trestním řízení v souvislosti s vyšetřováním nebo stíháním možné trestné nebo nezákonné činnosti na webové stránce / aplikaci, jakož i zveřejnění požadovaná příslušnými zákony nebo souvisejícími opatřeními vládních agentur nebo na jejich základě. NEOVIA rovněž vyhoví všem soudním příkazům týkajícím se žádostí o tyto informace. Kromě výše uvedeného si společnost NEOVIA vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění upravit, pozastavit, ukončit nebo přerušit provoz nebo přístup na web / aplikaci, aby chránila web / aplikaci, společnost NEOVIA nebo podnikání společnosti NEOVIA.

T. Doba platnosti a ukončení

Tyto podmínky a vaše právo používat chráněné oblasti webu / aplikace chráněné heslem vstoupí v platnost v okamžiku, kdy kliknete na „PŘIJÍMÁM“ nebo si nainstalujete, přistoupíte nebo se přihlásíte do oblasti webu / aplikace chráněné heslem a je platné, dokud nebude ukončeno, jak je uvedeno níže. NEOVIA si navíc vyhrazuje právo kdykoli a z rozumných důvodů, které mimo jiné zahrnují jakoukoli rozumnou víru v podvodnou nebo nezákonnou činnost nebo jednání nebo opomenutí, které porušují jakoukoli podmínku těchto Podmínek, odepřít vám přístup na web / aplikaci za účelem ochrany svého jména a renomé, svého podnikání a / nebo jiných uživatelů, a tyto Podmínky se také automaticky ukončí, pokud tyto Podmínky nebudete dodržovat, s výhradou práv na přetrvání určitých níže uvedených ustanovení. Ukončení bude účinné bez předchozího upozornění. NEOVIA si vyhrazuje právo deaktivovat váš uživatelský účet na webu / aplikaci a vymazat všechna v něm obsažená data (včetně uživatelských materiálů) bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti, pokud se nepřipojíte ke svému uživatelskému účtu po dobu delší než osmnáct (18) měsíců. Tyto Podmínky můžete také kdykoli ukončit tím, že přestanete používat webové stránky / aplikaci, ale všechna příslušná ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti i po ukončení, jak je uvedeno níže. Kromě níže uvedené části „Různá ustanovení“ budou ustanovení týkající se vlastnických práv společnosti NEOVIA, zpětné vazby, odškodnění, zřeknutí se záruky, omezení odpovědnosti a rozhodného práva platná i po ukončení platnosti těchto Podmínek z jakéhokoli důvodu.

Pokud by (i) Uživatel a / nebo jakýkoli subjekt uvedený v kupní smlouvě a / nebo (ii) zboží a související HS Kód deklarované Uživatelem a / nebo se na vás vztahují ekonomické sankce, což by uvedlo poskytování služeb do rozporu s uvedenými ekonomickými sankcemi, je NEOVIA oprávněna okamžitě ukončit veškeré smlouvy s Uživatelem a / nebo s vámi, a to bez jakékoli náhrady. Pokud jsou kontejnery se zbožím již naloženy na palubu lodi, mohou být vyloženy kdykoli a kdekoli, kde to NEOVIA bude považovat za vhodné, na vaše náklady nebo výdaje nebo na náklady a výdaje Uživatele.

U. Rozhodné právo

Používání této webové stránky / aplikace se řídí francouzskými zákony. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s jejich používáním bude řešit výlučně Obchodní soud ve Vannes ve Francii.

V. Různá ustanovení

 1. Berete na vědomí, že jakékoli porušení, hrozící nebo skutečné, těchto Podmínek způsobí společnosti NEOVIA nenapravitelnou újmu, taková újma by nebyla vyčíslitelná peněžitými škodami a společnost NEOVIA by neměla odpovídající právní prostředek nápravy. Souhlasíte tedy s tím, že společnost NEOVIA je oprávněna, kromě jiných dostupných opravných prostředků, požadovat a získat soudní příkaz nebo jinou přiměřenou spravedlivou nápravu od soudu příslušné jurisdikce, omezující jakékoli porušení, hrozící nebo skutečné, vašich povinností podle kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek. Tímto se také vzdáváte veškerých požadavků, aby NEOVIA vyžadovala nějakou záruku nebo jiné zabezpečení v případě, že nějaké nápravné soudní nařízení bude vyžadováno společností NEOVIA nebo jí bude přiznáno za účelem vymáhání kteréhokoli ustanovení těchto Podmínek.
 2. Smluvní strany se dohodly, že tyto podmínky jsou ve prospěch smluvních stran i poskytovatelů licence NEOVIA. V souladu s tím jsou tyto Podmínky pro vás osobní a vy nemůžete postoupit svá práva nebo povinnosti žádné jiné osobě nebo subjektu bez předchozího písemného souhlasu společnosti NEOVIA.
 3. Pokud NEOVIA nebude trvat na přísném plnění kterékoli z těchto Podmínek, nebude to fungovat jako vzdání se tohoto společností NEOVIA nebo jakékoli následné selhání nebo selhání výkonu.
 4. Pokud bude jakékoli ustanovení (nebo jeho část) obsažené v těchto Podmínkách prohlášeno za nulitní, neplatné nebo jinak nevymahatelné soudem s příslušnou jurisdikcí nebo z důvodu rozporu s platným nařízením vlády, takové rozhodnutí nebude mít vliv na zbývající ustanovení (nebo jejich části) obsažené v tomto dokumentu a nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná klauzule bude upravena v souladu s platnými zákony způsobem, který nejvíce odpovídá záměru původního jazyka.
 5. V důsledku těchto Podmínek nebo vašeho používání webových stránek / aplikace mezi vámi a společností NEOVIA neexistuje žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání ani agenturní vztah.
 6. Nadpisy v tomto dokumentu slouží pouze pro přehlednost.